Hoạt động KHCN
22/04/2021 08:38:04 GMT
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam" (UNC2021) vào ngày 24/4/2021 với hình thức trực tuyến qua nền tảng công nghệ Zoom.

Đề nghị quý vị quan tâm xem toàn văn tại 2 văn bản dưới đây:
2. Văn bản số 148 - Thư mời tham gia hội thảo UNC2021;
Các tin khác