Quản trị nhân lực
10/08/2015 03:13:12 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN

                        TỐT NGHIỆP NGÀNH NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Tên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

2. Tên ngành tiếng anh: Human resource Management

3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy

4. Mã ngành đào tạo: C340404

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương

6. Thời gian đào tạo: 03 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân cao đẳng quản trị nhân lực có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức chuyên môn về công tác quản trị nhân lực; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.

8. Chuẩn đầu ra

8.1. Chuẩn về kiến thức

         - Cử nhân cao đẳng ngành Quản trị nhân lực được trang bị những khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành về khoa học xã hội, khoa học quản lý, quản lý nhà nước và quản trị nhân lực như: Hoạch định nhân lực; Phân tích công việc và xác định vị trí việc làm; Tuyển dụng, bố trí nhân lực; Lập kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực; Tiền lương -Tiền công; Kỷ luật, khen thưởng và cải thiện mối quan hệ lao động;

- Kiến thức về ngoại ngữ: đạt trình độ A theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kiến thức về tin học: Sinh viên sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

8.2.Chuẩn về kỹ năng

Sau khóa học sinh viên có các kỹ năng phục vụ cho công tác quản lý trong lĩnh vực ngành như:

- Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính;

- Kỹ năng phát triển quan hệ lao động;

- Kỹ năng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý;

8.3. Chuẩn về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có nếp sống văn hóa lành mạnh, chí công vô tư trong giải quyết công việc, có động cơ lành mạnh, trong sáng, không vụ lợi bản thân luôn vì lợi ích của tổ chức, xã hội để phục vụ cống hiến. Luôn nỗ lực, tự giác trong công việc; có tinh thần phục vụ cộng đồng, tổ chức, đồng nghiệp.

8.4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên có đủ năng lực đảm nhận các công việc:

- Chuyên viên, làm công tác nhân lực tại việc tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ và các tổ chức phi chính phủ và tại các doanh nghiệp;

- Chuyên viên trong các lĩnh vực như: tuyển dụng, tiền lương - tiền công, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỷ luật, quy hoạch phát triển cán bộ, thanh tra cán bộ.

8.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học tập ở bậc học Đại học trong các trường thuộc hệ thống giáo dục của Việt Nam và quốc tế có công nhận hệ thống giáo dục của Việt Nam và liên kết với trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Các tin khác