Hành chính học
10/08/2015 03:21:32 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH HÀNH CHÍNH HỌC

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Tên ngành đào tạo: HÀNH CHÍNH HỌC

2. Tên ngành tiếng Anh:

3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy

4. Mã ngành đào tạo: C340406

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.

6. Thời gian đào tạo: 03 năm

7. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Hành chính học có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt; nắm vững và vận dụng kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ vào thực tế, tham mưu giúp việc cho lãnh đạo; chủ động sáng tạo, tự tin, luôn có ý thức cập nhật kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong giải quyết công việc góp phần vào sự nghiệp phát triển tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung.

8. Chuẩn đầu ra

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Hành chính học bậc cao đẳng, sinh viên sẽ đạt các chuẩn sau:

8.1. Về kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có kiến thức đại cương cơ bản về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Sinh viên có hiểu biết chung về pháp luật, về quản lý, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

- Sinh viên có hiểu biết sâu về những kiến thức và kỹ năng hành chính, kỹ năng xây dựng và quản lý văn bản; tổ chức điều hành công sở; kiến thức chuyên sâu về hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, các kiến thức về quản lý nhà nước ngành và lĩnh vực.

8.2. Về kỹ năng

- Sinh viên tốt nghiệp ngành hành chính học bậc cao đẳng có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức, kỹ năng điều hành công sở, kỹ năng soạn thảo văn bản, thực hiện nghiệp vụ văn thư lưu trữ, kỹ năng giải quyết các thủ tục hành chính...

- Sinh viên có tinh thần hợp tác, biết phân công và phối hợp các cá nhân, bộ phận khác khi thực hiện nhiệm vụ.

- Sinh viên có kỹ năng xử lý tình huống, nhận thức và giải quyết vấn đề, nhiệm vụ mà cơ quan, lãnh đạo giao.

- Sinh viên có kỹ năng hợp tác, thuyết phục, đàm phán trong giao tiếp hành chính; thực hiện được các nghi thức, tổ chức khánh tiết trong thực hiện nghiệp vụ hành chính.

8.3. Về thái độ

- Thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

- Chấp hành và tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; tuân thủ mệnh lệnh của lãnh đạo đơn vị

-­ Sinh viên có tinh thần và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp cao, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người công chức hành chính.

- Ý thức phục vụ nhân dân, sâu sát và lắng nghe ý kiến của công dân, tổ chức.

- Sinh viên có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, tự học, tự cập nhật kiến thức.

8.4. Về kiến thức bổ trợ

- Tin học: trình độ B, tin học văn phòng và ứng dụng thành thạo tin học trong hoạt động quản lý.

- Tiếng Anh: trình độ B hoặc tương đương.

8.5. Vị trí việc làm của người học sau khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp ngành hành chính học bậc cao đẳng có thể trở thành chuyên viên hành chính làm việc tại các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương tới cấp cơ sở.

Ngoài ra, sinh viên có thể làm việc tại bộ phận hành chính, tổ chức, nhân sự, giám sát,... của các tổ chức không thuộc khu vực nhà nước.

8.6. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên có thể tiếp tục học liên thông bậc đại học ngành Quản lý nhà nước, Hoặc liên thông các ngành học gần chuyên ngành Hành chính học.

Các tin khác