Dịch vụ pháp lý
11/08/2015 08:19:40 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN

TỐT NGHIỆP NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Tên ngành đào tạo: DỊCH VỤ PHÁP LÝ

2. Tên ngành tiếng Anh: Legal Service

3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

4. Mã ngành đào tạo: C51380201

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương

6. Thời gian đào tạo: 03 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

8. Chuẩn đầu ra:

8.1. Tiêu chuẩn chung

         - Nắm vững các Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn;

         - Nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở và kiến thức ngành để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp ở trình độ cao hơn;

         - Tích lũy đủ số học phần quy định của chương trình đào tạo, không còn học phần bị điểm dưới 5,0;

         - Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị;

         - Điểm thi tốt nghiệp đạt từ 5,0 trở lên;

         - Có chứng chỉ GDQP-AN và GDTC.

8.2. Kiến thức chuyên môn

         Phải nắm vững những kiến thức chuyên môn chính sau đây:

8.2.1 Về kiến thức cơ sở ngành

- Hiểu và nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận và lịch sử nhà nước - pháp luật Việt Nam, tổ chức bộ máy nhà nước, hoạt động xây dựng văn bản pháp luật.

         - Hiểu và nắm vững quy định pháp luật của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt như:

+ Ngành Luật nội dung: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Môi trường, Luật Quốc tế, Luật Khiếu nại tố cáo;

+ Ngành Luật thủ tục: Luật Tố tụng hành chính, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng dân sự.

8.2.2. Về kiến thức chuyên ngành

Áp dụng được những kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các tình huống phát sinh trong các lĩnh vực dịch vụ pháp lý như:

+ Dịch vụ hành chính công;

+ Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự, dân sự, thương mại.

8.3. Kiến thức bổ trợ

         - Ngoại ngữ: trình độ B tiếng Anh;

         - Tin học: trình độ B về tin học ứng dụng.

8.4. Kỹ năng

8.4.1. Kỹ năng nghề nghiệp

         - Kỹ năng vận dụng các quy định pháp luật vào giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn nghề nghiệp;

         - Kỹ năng thực hiện đúng quy trình, thủ tục hành chính theo quy định pháp luật;

         - Kỹ năng tư vấn pháp lý cho hoạt động của cá nhân, tổ chức;

         - Kỹ năng đánh giá các quy định của pháp luật để tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý.

8.4.2. Các kỹ năng khác có liên quan

         - Kỹ năng phân tích, so sánh, thu thập và xử lý thông tin;

         - Kỹ năng giao tiếp;

         - Kỹ năng đàm phán, thương lượng;

         - Kỹ năng làm việc nhóm.

8.5. Thái độ

         - Có ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp;

         - Có đạo đức và động cơ nghề nghiệp đúng đắn;

         - Yêu nghề, biết chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;

         - Năng động, sáng tạo trong công việc.

8.6. Sức khỏe

Đạt yêu cầu về sức khỏe để tham gia tuyển dụng công chức, viên chức.

8.7. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

- Trong khu vực công: Làm việc trong hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội;

- Trong khu vực tư: Làm việc trong các công ty luật, văn phòng luật sư, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp khác, các loại hình doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ;

- Tham gia nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

Các tin khác