Bậc Trung cấp
17/12/2015 10:02:50 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1. Tên ngành đào tạo: HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

2. Tên ngành tiếng Anh:

3. Trình độ đào tạo: Trung cấp chính quy

4. Mã ngành đào tạo:

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc văn hoá hoặc tương đương, tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển hàng năm theo chỉ tiêu đào tạo của Trường được Bộ GD&ĐT giao.

6. Thời gian đào tạo: 02 năm

7. Giới thiệu chương trình

- Học sinh tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp Hành chính văn thư hệ chính quy.

- Ngoài khối kiến thức giáo dục đại cương, chương trình cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ sở ngành hành chính văn thư như: Tiếng Việt thực hành, Tâm lý học quản lí, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử và tổ chức các cơ quan nhà nước, Luật Hành chính và những kiến thức về Văn bản quản lý. Khối kiến thức chuyên ngành tập trung vào việc cung cấp cho học sinh những kiến thức về Nghiệp vụ công tác Văn thư, Nghiệp vụ lưu trữ, Đánh máy vi tính, Sử dụng trang thiết bị văn phòng, Nghiệp vụ Văn thư Đảng – Đoàn, Nghiệp vụ lưu trữ Đảng- Đoàn, Nghiệp vụ Thư kí Văn phòng và một số nghiệp vụ khác trong văn phòng các cơ quan, tổ chức.

8. Các chuẩn đầu ra

8.1. Chuẩn về kiến thức

Học sinh tốt nghiệp trung cấp hành chính văn thư phải đạt được các yêu cầu sau đây:

- Biết quản lý và tổ chức ứng dụng các kỹ thuật hiện đại vào nghiệp vụ văn thư.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các qui định của nhà nước về công tác văn thư.

- Thành thạo các khâu kỹ thuật trong qui trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản; quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ theo đúng qui định.

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị trong Văn phòng hiện đại và sử dụng các phần mềm ứng dụng vào công tác văn thư.

- Trên cơ sở kiến thức được trang bị ở trình độ trung cấp, học sinh có thể tiếp tục học ở những trình độ cao hơn.

8.2. Chuẩn về kỹ năng

Học sinh có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để tiếp cận và giải quyết các công việc trong thực tiễn thành thạo.

8.3. Chuẩn về thái độ

Đào tạo người lao động có kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ văn thư ở trình độ trung học chuyên nghiệp; có phẩm chất chính trị, tư tưởng vững vàng; có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp và năng lực giao tiếp xã hội; có ý thức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm kiếm việc làm.

8.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Thực hiện tốt các nghiệp vụ liên quan đến công tác Văn thư trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

8.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp      

           Có khả năng tự học, nghiên cứu, phát triển kĩ năng nghề nghiệp trong công tác lưu trữ, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập. Sau khi tốt nghiệp học sinh tiếp tục học tập nâng cao trình độ cao hơn (liên thông cao đẳng, đại học) để hoàn thiện kiến thức trong lĩnh vực Văn thư hoặc các ngành khác như Quản trị văn phòng, Văn thư-Lưu trữ.

Các tin khác