Bậc Trung cấp
17/12/2015 10:06:44 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ

BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1. Tên ngành đào tạo: VĂN THƯ LƯU TRỮ

2. Tên ngành tiếng Anh:

3. Trình độ đào tạo: Trung cấp chính quy

4. Mã ngành đào tạo:

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc văn hoá hoặc tương đương, tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển hàng năm theo chỉ tiêu đào tạo của Trường được Bộ GD&ĐT giao.

6. Thời gian đào tạo: 02 năm

7. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cán sự TCCN ngành Văn thư Lưu trữ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm và vận dụng kiến thức chuyên môn về công tác văn thư, lưu trữ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề cơ bản thuộc chuyên ngành được đào tạo góp phần vào sự nghiệp phát triển tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

8. Chuẩn đầu ra

8.1. Về kiến thức

8.1.1. Khối kiến thức cơ bản, cơ sở : Nắm vững kiến thức về chính trị, tin học cơ bản, pháp luật đại cương, giáo dục thể chất; Kỹ năng giao tiếp, tổ chức cơ quan nhà nước, lịch sử Việt Nam, tiếng Việt thực hành, tâm lý học quản lý, thông tin tư liệu.

8.1.2. Khối kiến thức ngành:

- Nêu được các khái niệm cơ bản về công tác văn thư; những yêu cầu, nội dung tổng quát của công tác văn thư;

- Trình bày được các quy trình nghiệp vụ của công tác văn thư: Quy trình soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi; quy trình quản lý và giải quyết văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành.

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức; các quan hệ pháp luật hành chính, chủ thể pháp luật hành chính nhà nước, thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước.

- Phân biệt được các loại văn bản hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; thể thức và quy định hiện hành về kỹ thuật trình bày thể thức văn bản quản lý nhà nước; Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Có kiến thức cơ bản về tin học trong soạn thảo, quản lý văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

- Trình bày được nội dung và phương pháp xác định giá trị, thu thập bổ sung, phân loại, chỉnh lý, thông kê, xây dựng công cụ tra cứu, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ;

- Hiểu rõ các loại hình tài liệu lưu trữ và phương pháp quản lý đối với từng loại hình tài liệu lưu trữ.

- Biết quản lý và tổ chức ứng dụng các kỹ thuật hiện đại vào nghiệp vụ lưu trữ.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các qui định của nhà nước về công tác lưu trữ.

- Thành thạo các qui trình nghiệp vụ như: thu thập bổ sung và xác định giá trị tài liệu, chỉnh lý và xây dựng công cụ tra tìm tài liệu, thống kê, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ có hiệu quả.

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị trong kho lưu trữ và sử dụng các phần mềm ứng dụng vào công tác lưu trữ.

8.2. Về kỹ năng

Cán sự Văn thư Lưu trữ được đào tạo một số kỹ năng sau:

- Có kĩ năng thực hiện các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, kiểm tra, đánh giá công tác văn thư, lưu trữ;

- Biết sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành, văn phòng, các chương trình phần mềm chuyên dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ quản lý văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu…

8.3. Về thái độ

            - Lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề.

            - Có tinh thần phấn đấu, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

            - Có trách nhiệm với bản thân, nghề nghiệp và xã hội.

            - Chủ động trong công việc của bản thân, cơ quan, tổ chức.

            - Nghiêm túc, chăm chỉ, nhiệt tình, tự chủ, kiên trì.

- Có trách nhiệm trong công việc, có hành vi chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ.

 - Có trách nhiệm với cộng đồng, biết tuân thủ pháp luật, biết bảo vệ chân lí, ủng hộ đổi mới tiến bộ.

8.4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

          - Cán bộ, nhân viên văn thư, lưu trữ tại Văn phòng hoặc Phòng hành chính của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp;

  - Cán bộ, nhân viên tại các Trung tâm lưu trữ Quốc gia, lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương.

8.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi học xong, người học có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn tại Trường hoặc các cơ sở đào tạo khác.Các tin khác