Ba công khai
09/02/2017 08:57:28 GMT
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Công văn gửi Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem tại đây.
Phụ lục BC tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 xem tại đây.
Các tin khác