Trung tâm Tin hoc
17/03/2017 01:25:35 GMT
      Thực hiện nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ Nội vụ giao Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Văn bản số 5477/BNV-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2016;     
      Sau khi được Hội đồng thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đánh giá đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ “ Ứng dụng Công nghệ thông tin” theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội liên tục mở các lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ theo mẫu phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ sau:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
              TRUNG TÂM TIN HỌC

    - Số điện thoại: 043.21.91.664 – 043.21.91.663
    - Chuyên viên tiếp nhận và xử lý thông tin:
                   + Nguyễn Tùng Lâm – 01656.070.389 
                   + Trần Quốc Huy    – 0907.057.296 – Email: huytq.dhnv@gmail.com


** Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- 01 đơn đăng ký:  Tải về mẫu đơn đăng ký
- 01 photo CMND
- 02 ảnh 3x4 ghi rõ thông tin ( họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh) sau ảnh
Các tin khác