Danh sách sinh viên
15/08/2017 11:20:32 GMT

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘI TRÚ TỪ THÁNG 9 NĂM 2017

Số TT

Họ và tên

Lớp

Ghi chú

1.

Lê Tuấn

Anh

QLVH17B

2.

Lương Quang

Bách

QTVP17A

3.

Hoàng Hà

Cường

QTNL17A

4.

Đỗ Đại

Dương

QTNL17A

5.

Quách Ánh

Dương

QTNL17

6.

Nguyễn Tiến

Duy

Luật 17B

7.

Nguyễn Trường

Giang

Luật 17B

8.

Nguyễn Minh

Hiếu

Luật 17B

9.

Đỗ Hoàng

Hiếu

LTH17A

10.

Ma Quốc

Hưng

QLNN17A

11.

Lê Mạnh

Hưng

Luật 17B

12.

Tống Khánh

Huy

HTTT17A

13.

Tòng Minh

Khánh

Luật 17A

14.

Phan Đăng

Khoa

HTTT17D

15.

Hoàng Lưu

Phúc

Luật 17A

16.

La Văn

Quốc

QLNN17A

17.

Phan Sỹ

Trà

QTNL17B

18.

Nông Công

Trực

QLVH17B

19.

Giàng A

Ảng

QLNN17A

20.

Lèo Văn

Bình

CTH17A

21.

Lương Văn

Đạt

QTNL17A

22.

Phan Quốc

Đạt

HTT17A

23.

Tếch A

Đô

QLVH17B

24.

Hồ Văn

Hải

CTH17A

25.

Hoàng A

Hầu

QTVP17A

26.

Trương Tuấn

Hưng

QLNN17A

27.

Lý Ông

Khé

QLNN17A

28.

Đặng Phương

Nam

CTH17A

29.

Hoàng Khánh

Năm

QTVP17A

30.

Đinh Công

Phan

VTLT17A

31.

Nguyễn Hữu

Phước

LTH17A

32.

Trần Hồng

Sơn

Luật 17

33.

Lò Văn

Thanh

QTVP17A

34.

Nông Văn

Thanh

QLNN17A

35.

Tô Đức

Thành

LTH17C

36.

Đoàn Nhật

Thành

QLVH17B

37.

Nguyễn Văn

Bửu

QTVP17A

38.

Mùa a

Dờ

QLNN17B

39.

Hoàng Thanh

Hoài

QTNL17

40.

Bùi Văn

Huấn

QLNN17B

41.

Lò Ngọc

Khiêm

QTNL17A

42.

Triệu A

Khuya

QLVH17B

43.

Đinh Nho

Liêm

HTTT17A

44.

Giàng A

Phong

QLNN17B

45.

Hoàng Anh

Quyết

QLNN17A

46.

Ma Văn

Thắng

QLNN17A

47.

Phan Đức

Thắng

HTTT17A

48.

Hoàng Quốc

Việt

QLNN17A