Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM
28/06/2018 01:22:00 GMT

1. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 17/10/2012, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 879/QĐ-ĐHNV thành lập Văn phòng đại diện của trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 18/12/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 1877/QĐ-BNV về thành lập Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định số 4035/QĐ-BNV về việc giải thể Trường Trung cấp Văn thư – Lưu trữ Trung ương trực thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, chuyển giao nguyên trạng cơ sở vật chất, tài chính, giáo viên, người lao động và học viên về Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quản lý.

- Ngày 27/12/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 2165/QĐ-ĐHNV về việc giao nguyên trạng cơ sở vật chất, tài chính, giáo viên, người lao động, học viên Trường Trung cấp Văn thư - Lưu trữ Trung ương cho Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và sử dụng.

- Ngày 27/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 5600/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay trụ sở của Phân hiệu được đặt tại địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Cơ cấu tổ chức

Ngày 26/02/2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ban hành Quyết định số 372/QĐ-ĐHNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu tổ chức của Phân hiệu hiện nay bao gồm:

- Giám đốc và các Phó Giám đốc

- Các Hội đồng tư vấn

- Các phòng chức năng:

+ Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức;

+ Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và thông tin thư viện;

+ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng.

- Các khoa chuyên môn

+ Khoa Khoa học cơ bản và chính trị học;

+ Khoa Pháp luật hành chính;

+ Khoa Hành chính học;

+ Khoa Quản lý nhân lực và xã hội;

+ Khoa Quản trị văn phòng và lưu trữ;

- Các tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ

+ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ;

+ Trung tâm Dịch vụ công;

+ Trung tâm Đào tạo - bồi dưỡng tại Đà Lạt.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội.

Phân hiệu có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền chiến lược, kế hoạch phát triển Phân hiệu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2) Phối họp với đơn vị có liên quan tổ chức tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực các ngành trình độ đại học, sau đại học; thực hiện quy trình cấp chứng chỉ môn học, giấy xác nhận theo quy định;

3) Phối họp các đơn vị liên quan của Trường phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý người học;

4) Tham gia tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền;

5) Nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Phân hiệu;

6) Thực hiện tư vấn, dịch vụ về đào tạo, bồi dưõng, khoa học và công nghệ, hợp tác công tư; cung cấp các dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội phù họp với năng lực của Phân hiệu và quy định của pháp luật;

7) Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định;

8) Thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Tham mưu các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù họp quy định pháp luật hiện hành;

9) Tiếp nhận, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và thực hiện ký kết hợp đồng thời vụ theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

10) Quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trường; được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được vay vốn, được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật;

11) Tham gia xây dựng, góp ý thẩm định các dự án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo sự phân công của Hiệu trưởng;

12) Quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Phân hiệu về đội ngũ viên chức, người lao động; các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo;

13) Xuất bản và phát hành Nội san Phân hiệu, các ấn phẩm khoa học; phối họp với các đơn vị của Trường biên soạn và phát hành các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

14) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và chính quyền địa phương các cấp theo quy định.

15) Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định

16) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao

Hiện nay, Phân hiệu thực hiện tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc các bậc và ngành đào tạo cụ thể như sau:

- Bậc đại học đào tạo (04 ngành): Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học;

- Bậc cao học: Luật, Quản lý công; Chính sách công; Lưu trữ học.

4. Định hướng, tầm nhìn của Phân hiệu

- Đào tạo đa ngành về lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan theo hướng phù hợp thực tiễn, hiện đại và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác quản lý đào tạo theo hướng hiện đại, kết hợp lý thuyết và thực tiễn. Phát huy sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực để phát triển toàn diện nhằm phục vụ tốt nhất đào tạo nguồn nhân lực và bền vững, mở thêm một số ngành mới đáp ứng yêu cầu ngành Nội vụ.

- Tăng cường mở rộng quy mô và cơ cấu đào tạo. Phân hiệu tiếp tục duy trì đào tạo 4 ngành (Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng và Lưu trữ học), quy mô tuyển sinh hằng năm là 500 sinh viên/năm, quy mô đào tạo vào năm 2023 là 2000 sinh viên. Tiếp tục mở rộng tuyển sinh, đào tạo các ngành đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được phép đào tạo. Chỉ tiêu và quy mô đào tạo sẽ tăng theo lộ trình (từ khoảng 15 - 20 %/năm) phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của Phân hiệu trong từng giai đoạn.

- Đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành Lưu trữ học, Quản lý công, Chính sách công và mở rộng một số ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực Nội vụ khi có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mở rộng liên kết và hợp tác quốc tế để trao đổi, bổ sung, tiếp thu các chương trình đào tạo mới, tạo cơ hội để tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

- Tầm nhìn đến năm 2030, đào tạo trình độ đại học các ngành đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được phép đào tạo, mở thêm một số ngành học mới theo nhu cầu xã hội khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Đồng thời phấn đấu đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ một số ngành then chốt, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và quốc tế.

- Nâng cấp và cải tạo cơ sở vật chất của Phân hiệu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

- Tăng cường tư vấn, hợp tác, tổ chức dịch vụ về: đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; dịch vụ khoa học và công nghệ và các dịch vụ công khác… đáp ứng yêu cầu của ngành nội vụ, nền công vụ và nhu cầu xã hội cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên.

5. Danh sách viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu

Stt

Họ tên

Chức vụ

Email


BAN GIÁM ĐỐC1

TS. Trương Cộng Hòa

Q. Giám đốc

conghoaomt@yahoo.com

2

ThS. Đào Ngọc Quang

Phó giám đốc

quangvtlt@yahoo.com

3

TS. Nguyễn Thị Phương

Phó giám đốc

phuong7712@gmail.com

PHÒNG HÀNH HÍNH - QUẢN TRỊ - TỔ CHỨC (Điện thoại: 028.38943717 - Fax: 028.38940475)

1

Nguyễn Quốc Lợi

Phụ trách phòng

loiqldaotao2017@gmail.com

2

Lê Công Cẩn

Phó Trưởng phòng

candaotao@gmail.com

3

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên

nkkimoanh@gmail.com

4

Ths. Lê Thị Phương Thảo

Chuyên viên

phuongthao198.dhnvhn@gmail.com

5

Lê Hồ Nam Hưng

Chuyên viên

lehonamhung@gmail.com

6

Lê Thị Tuyến Mai

Văn thư

mailetuyet74@gmail.com

7

Chu Thị Thắm

Y tế

chutham1592@gmail.com

8

Phạm Văn Thịnh

Kỹ sư

ksxdvanthinh2@gmail.com

9

Phạm Xuân Hậu

Nhân viên


10

Nguyễn Trọng Toàn

Kỹ thuật viên

trongtoanmai1965@gmail.com

11

Trần Đại Nghĩa

Lái xe


12

Nguyễn Hữu Chung

Lái xe


13

Đặng Văn Ngân

Bảo vệ


14

Dương Phúc Mai

Bảo vệ


15

Nguyễn Long Biên

Bảo vệ


16

Nguyễn Thị Kiều Phương

Nhân viên phục vụ


17

Hoàng Thị Hiển

Nhân viên phục vụ


18

Danh Lục Thị Mỹ Linh

Nhân viên phục vụ


19

Nguyễn Thị Oanh

Nhân viên phục vụ


PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
(Điện thoại: 028.
38952372 – 028.39848818)

1

Ths. Nguyễn Lê Hoài Vy

Phó trưởng phòng – phụ trách phòng

mshoaivy@gmail.com

2

Ths. Phạm Đăng Khoa

Phó Trưởng phòng

phdangkhoa@gmail.com

3

Ths. Tôn Nữ Thị Sáu

Giảng viên

sauvtc@gmail.com

4

Ths. Phạm Thị Thu Trang

Chuyên viên

cunben110@gmail.com

5

CN. Hoàng Châu Thân

Chuyên viên

hoangthanvtlt@gmail.com

6

CN. Nguyễn Phan Mỹ Liên

Chuyên viên

myliennp@gmail.com

7

Nguyễn Huy Khôi

Chuyên viên

nguyenhuykhoi.dhnv@gmail.com

8

Trần Lê Trung Hiếu

Chuyên viên

tranhieu13091990@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ & THÔNG TIN THƯ VIỆN
(
Điện thoại: 028.39849859)

1

Lê Hồng Huệ

Giảng viên –

cán bộ thư viện

lehonghue66@yahoo.com

2

NCS. Lê Xuân Hậu

Chuyên viên

haudsvh@gmail.com

3

Nguyễn Phạm Đức Hoàng

Chuyên viên

nguyenphamduchoang@gmail.com

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
(
Điện thoại: 028.39849835)

1

Đào Thế Dũng

Trưởng phòng

dungdaothe@gmail.com

2

Phạm Thị Tấm

Chuyên viên

tampham1409@gmail.com

3

Ths. Đoàn Cẩm Bình

Chuyên viên

binhdc1911@gmail.com

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
(
Điện thoại: 028.39843965)

1

Hồ Thị Bình

Trưởng phòng

hbinh0001@gmail.com

2

Võ Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng phòng

hongnhungpkt2012@gmail.com

3

Trịnh Thị Tịnh

Chuyên viên

tinhpkt0610@gmail.com

4

Trần Thị Kim Ánh

Chuyên viên

kimanhtran.act@gmail.com

5

Nguyễn Xuân Quỳnh

Chuyên viên

quynhpkt882012@gmail.com

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN CHÍNH TRỊ HỌC
(Điện thoại: 028.39843592)

1

Ths. Phạm Văn Năm

Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa

namvanthu@yahoo.com.vn

2

Ths. Phạm Hồng Đạc

Giảng viên cơ hữu

phhongdac@yahoo.com

3

Ths. Lô Xuân Thống

Giảng viên cơ hữu

loxuanthong@gmail.com

4

Ths. Bùi Thị Phương Lan

Giảng viên cơ hữu

lannnkt@yahoo.com

5

Ths. Lâm Thị Thu Việt

Giảng viên cơ hữu

thuviethvhc@gmail.com

6

Ths. Hà Thị Hiên

Giảng viên cơ hữu

hienhanb@gmail.com

7

Ths. Nguyễn Thị Liên Nhi

Giảng viên cơ hữu

liennhinapa@gmial.com

8

Ths. Mai Ngọc Tuấn

Giảng viên cơ hữu

tuanabbal198@gmail.com

9

Nguyễn Thị Loan

Giáo vụ

nguyenloanvt2014@gmail.com

KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
(Điện thoại: 028.38952373)

1

TS. Lê Văn Quyến

Q. Trưởng khoa

vanquyen.tct@gmail.com

2

Ths. Nguyễn Thị Vân

Giảng viên

vannt.dhnv@gmail.com

3

Ths. Đặng Thanh Tuấn

Giảng viên

thanhtuanhanhchinh@gmail.com

4

CN. Hồ Đức Hiệp

Giáo vụ

hoduc_h@yahoo.com

KHOA HÀNH CHÍNH HỌC
(Điện thoại: 028.39843930 )

1

TS. Nguyễn Thị Thu Hòa

Trưởng khoa

nguyenhoadhnvhcm@gmail.com

2

Ths. Bùi Thị Bình

Phó trưởng khoa

binhbui079@gmail.com

3

Ths. Phạm Thị Hằng

Giảng viên

hang2407dhnv@gmail.com

4

Ths. Phạm Thị Toàn

Giảng viên

toan2283@yahoo.com

5

NCS. Lê Thị Hoài Thương

Giảng viên

lehoaithuong83@gmail.com

6

NCS. Bùi Thị Giang

Giảng viên

thanhgiangdhnv@gmail.com

7

NCS. Phan Thị Cẩm Giang

Giảng viên

camgiang2830@gmail.com

8

CN. Nguyễn Đức Phúc

Giáo vụ

ducphuc.dhnv@gmail.com

KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ LƯU TRỮ
(Điện thoại: 028.39849840)

1

Vũ Thị Thu Hường

Phó trưởng khoa - Phụ trách Khoa

thuhuong20082008@yahoo.com.vn

2

Ths. Nguyễn Thị Bình

Giảng viên

nguyenbinhlt@yahoo.com.vn

3

Ths. Trần Lệ Hường

Giảng viên

tranhuong20152015@gmail.com

4

Ths. Vương Hồng Hạnh

Giáo vụ

vuonghanh1511@gmail.com

KHOA QUẢN LÝ NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI
(Điện thoại: 028.39844842)

1

TS. Trần Văn Trung

Phó trưởng khoa - Phụ trách Khoa

trantrungdhnv@gmail.com

2

Ths. Nguyễn Viết Bình

Giảng viên

nguyenvietbinhsgvn@gmail.com

3

CN. Lâm Quang Thơ

Giảng viên

lamquangtho@yahoo.com

4

CN. Cao Yến Bình

Giáo vụ Khoa

yenbinh1911@gmail.com

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG
(Điện thoại: 028.39849836)

1

CN. Lê Thị Thảo

Giám đốc

hoathachthaotb@gmail.com

2

Ths. Vũ Thị Kim Cúc

Phó Giám đốc

kimcuctq1981@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Thanh Hoàn

Phó Giám đốc

thanhhoan_pbt2008@yahoo.com

4

Ths. Nguyễn Thị Linh Nhâm

Giảng viên cơ hữu

nhamnguyen8282@gmail.com

5

Ths. Trần Thị Hảo

Giảng viên cơ hữu

haotrandq1981@gmail.com

6

CN. Trần Thị Huế

Chuyên viên

huehanam07@gmail.com

7

Ths. Nguyễn Chu Dũng

Chuyên viên

nguyendungvtlt@gmail.com

8

Ths. Đỗ Phước Sang

Chuyên viên

phuocsangpro@gmail.com

9

CN. Đỗ Thành Trí

Chuyên viên

dothanhtri1984@gmail.com

10

Ths. Lê Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

lethanhhuyen304@gamil.com

11

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên

thanhnguyenth1984@gmail.com

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

1

Ths. Trần Quốc Toanh

Giám đốc

tranquoctoanh@gmail.com

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI ĐÀ LẠT

1

Ths. Trần Thị Xuyến

Giám đốc

xuyendaotao@gmail.com

2

Ths. Nguyễn Thị Hằng

Phó giám đốc

hangtochuc@gmail.com

3

CN. Lê Thị Hiền

Chuyên viên

hienle203@gmail.com

4

CN. Nguyễn Anh Đức

Chuyên viên

ducdl1970@gmail.com

5

CN. Nguyễn Hùng

Chuyên viên

nguyenhungdalat12@gmail.com

6

CN. Nguyễn Thị Yến

Chuyên viên

yennguyendhnv@gmail.com

7

CN. Nguyễn Thị Thu

Chuyên viên

nguyenthu277@gmail.com

8

CN. Trần Minh Thăng

Chuyên viên

minhthangld@gmail.com

9

CN. Trần Thị Châu

Chuyên viên

chautrandhnv@gmail.com

10

CN. Dương Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

kimngoc.dhnv@gmail.com

11

CN. Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên

nguyenlien196@gmail.com

12

Bùi Thị Huệ

Tạp vụ


13

Phạm Văn Quyết

Bảo vệ


14

Lê Viết Thắng

Chuyên viên6. Địa chỉ và thông tin liên hệ:

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh

Số 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)3894.3717 (Hành chính) - (028)3895.2372 (Đào tạo)

Fax: (028) 3894.0475

Email: daihocnoivuhanoicosomiennam@gmail.com

Website: http://truongnoivu-csmn.edu.vn


Các tin khác