Hành chính văn thư
14/03/2013 02:54:47 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN

TỐT NGHIỆP NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Tên ngành đào tạo: HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

2. Tên ngành tiếng Anh:

3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

4. Mã ngành đào tạo: C340406

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.

6. Thời gian đào tạo: 03 năm

7. Mục tiêu đào tạo

Chương trình giáo dục đại học ngành Hành chính Văn thư trình độ cao đẳng nhằm đào tạo cử nhân ngành Hành chính Văn thư có trình độ lý luận và nghiệp vụ về công tác văn thư tại các cơ quan, tổ chức; tổ chức chính trị - xã hội; các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

8. Chuẩn đầu ra

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Hành chính Văn thư phải đạt được các yêu cầu sau:

8.1. Kiến thức

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn;

- Có hiểu biết chung về pháp luật, về quản lý, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước;

- Nắm vững kiến thức, tổ chức các hoạt động về nghiệp vụ văn thư;

- Có kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư;

8.2. Kỹ năng

- Kỹ năng kiểm tra, đánh giá công tác văn thư;

- Kỹ năng điều hành và quản lý để giải quyết các công việc liên quan đến công tác văn thư, công tác lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

- Kỹ năng thực hiện và hướng dẫn các nghiệp vụ văn thư;

- Có kỹ năng thuyết trình và giao tiếp nơi công sở;

- Có kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm;

- Có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan;

- Ứng dụng và hướng dẫn sử dụng các thiết bị văn phòng; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lý văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

8.3. Thái độ

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nghề và tác phong của người cán bộ, công chức, viên chức.

- Có đạo đức nghề nghiệp

- Có tinh thần trách nhiệm và có ý thức phục vụ xã hội, cơ quan, tổ chức.

8.4. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh B.

8.5. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên học chuyên ngành Hành chính Văn thư có cơ hội tr thành cán bộ quản lý văn phòng (Trưởng phòng Hành chính, Chánh văn phòng); chuyên viên văn thư tại văn phòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

8.6. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Học liên thông lên đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước;

- Có khả năng tự học và phát triển chuyên môn.


Các tin khác