Tin tức
13/09/2018 09:07:04 GMT

Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 65 -HD/BTGTW ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 76-KH/ĐUK ngày 21/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 23- KH/ĐUBNV ngày 26/6/2018 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng; Chương trình Kế hoạch công tác tuyên giáo số 06 -KH/ĐU ngày 05/5/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, vào chiều ngày 23/8/2017 tại Hội trường tầng 5 Trung tâm TTTV, Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Hình 1. PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

phát biểu khai mạc Hội nghị

Về dự với Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đồng chí Phạm Ngọc Trụ - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cùng toàn thể các đồng chí là Trưởng, Phó các đơn vị, các đồng chí đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường.

Hội nghị trân trọng đón tiếp GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương về dự và thuyết trình nội dung chuyên đề Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Hình 2. GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo nội dung chuyên đề

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến làm rõ ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, được Đảng ta phát động, tổ chức thực hiện rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu, có tác dụng tích cực trong xã hội, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với đường lối xây dựng con người mới, nền văn hóa mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, Hôi nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo trao đổi, phân tích và làm rõ một cách thuyết phục, sâu sắc những bài học từ tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh để vận dụng vào chuyên đề của năm nay, đó là phong cách tác phong của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Đó là phong cách quần chúng, nghĩa là gần dân, thương dân và suốt đời vì dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo…Từ những bài học về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, GS.TS Hoàng Chí Bảo cũng nhấn mạnh, xây dựng Đảng bây giờ, nét mới nhất không chỉ là chính trị, tư tưởng mà quan trọng là đạo đức. Đạo đức gắn với văn hóa, trong đó có phong cách và tác phong. Phê bình việc chứ không xúc phạm người…

Hình 3. Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến cảm ơn sâu sắc đến GS.TS Hoàng Chí Bảo đã có buổi nói chuyện về những bài học từ tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh. Những câu chuyện về lịch sử cũng như cuộc đời giản dị, chân thực của Bác Hồ, qua lời kể của Giáo sư Hoàng Chí Bảo giúp cho đội ngũ cán bộ, viên chức, đảng viên nhà trường hiểu hơn về Hồ Chí Minh, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Các tin khác