Tuyển sinh
19/02/2019 03:46:50 GMT
Chuyên mục này chúng tôi sẽ cung cấp cụ thể sau:

DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Mã trường: DNV

1. CHÍNH TRỊ HỌC
      - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
      - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
2. VĂN HÓA DU LỊCH
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
3. CHÍNH SÁCH CÔNG
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
4. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
5. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
6. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
7. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
8. VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
9. HỆ THỐNG THÔNG TIN
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
10. LUẬT
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
11. LƯU TRỮ HỌC
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
12. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
13. QUẢN LÝ VĂN HÓA
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
14. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
15. QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
16. THÔNG TIN - THƯ VIỆN
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
Người học được đào tạo kỹ năng chủ động xây dựng, vận hành, quản trị hệ thống thư viện điện tử, thư viện số, cổng thông tin tích hợp để ứng dụng vào thực tiễn như hệ thống đang sử dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường.
17. VĂN HÓA HỌC
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
18. XÂY DỰNG ĐẢNG
     - Thông tin tóm tắt xem TẠI ĐÂY
     - Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
Các tin khác