Biểu mẫu NCKH
23/10/2013 03:08:49 GMT
BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
__________________
Số:  975 /ĐHNV- QLKH
V/v Đăng ký sáng kiến năm 2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội,  ngày  23 tháng 10  năm 2013

 
            Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 
Căn cứ quy chế Quản lý khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tới các đơn vị thuộc và trực thuộc trường đăng ký đề nghị xét công nhận sáng kiến năm 2013 (có mẫu kèm theo).
Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thông báo và tổ chức họp xét đăng ký sáng kiến năm 2013 của đơn vị mình; sau đó gửi kết quả đăng ký xét công nhận sáng kiến năm 2013 về Phòng Quản lý khoa học và sau đại học (chuyên viên Lại Thế Trí) trước ngày 15/11/2013. Các đăng ký xét công nhận gửi về Phòng sau thời hạn sẽ được xem xét vào năm 2014.
Phòng QLKH & SĐH tổng hợp danh mục đề nghị xét duyệt sáng kiến  trình Ban Giám hiệu Nhà trường để thành lập Hội đồng và tổ chức xét duyệt sáng kiến năm 2013 đúng quy trình và tiến độ.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
- Lưu: VT, HĐSK.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
 
 
ThS.Dương Mạnh Hùng

Các tin khác