Danh mục sách thư viện
02/07/2019 04:38:40 GMT
Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo cập nhật danh mục giáo trình, tập bài giảng, tài liệu chuyên khảo năm 2019 như sau:

Muốn mua tài liệu, bạn chỉ việc bấm chọn tên sách để đăng ký (hoặc đăng ký mua trực tiếp tại Phòng H205 - Trung tâm Thông tin Thư viện).

TT

Tên sách, giáo trình, tập bài giảng

Số lượng

Giá bán

1

Bảo trì máy tính

SGT001

1309

35.000

2

Tin học Photoshop

SGT033

914

35.000

3

Tin học ứng dụng trong công tác văn phòng

SGT034

753

35.000

4

Tin học ứng dụng word XP

SGT035

904

35.000

5

Tin học văn phòng

SGT036

268

35.000

6

Tập bài giảng Phương pháp tính

SGT088

150

60.000

7

TBG Tin học cơ bản

TBG-002

480

50.000

8

TBG Tin học văn phòng

TBG-003

479

55.000

9

Cơ sở văn hóa việt nam

SGT002

433

45.000

10

Định chủ đề và định từ khóa

SGT003

993

16.000

11

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản

SGT004

433

22.000

12

Giáo trình lưu trữ

SGT006

637

44.000

13

Giáo trình tư tưởng Hồ chí minh

SGT008

209

20.000

14

Giáo trình văn bản

SGT009

256

24.000

15

Giáo trình xã hội học đại cương

SGT010

157

36.000

16

Lịch sử tổ chức cơ quan NN

SGT011

163

25.000

17

Lịch sử văn minh thế giới

SGT012

176

40.000

18

Lôgíc học đại cương

SGT013

269

21.500

19

Lưu trữ thông tin

SGT015

706

35.000

20

Nghiệp vụ công tác văn thư

SGT017

438

22.000

21

Nghiệp vụ thư ký

SGT018

1247

45.000

22

Nhập môn KHTV

SGT019

435

20.000

23

Những nguyên lý cơ bản CN mác lênin

SGT020

564

30.000

24

Những văn bản chỉ đạo của Đảng và NN

SGT021

764

49.000

25

Phân loại tài liệu

SGT022

975

25.000

26

Pháp luật đại cương

SGT023

824

60.000

27

QLNN trên địa bàn xã phường TT

SGT024

908

15.000

28

Tâm lý học đại cương

SGT026

499

38.000

29

Thư mục học

SGT027

1103

25.000

30

Thư viện học đại cương

SGT028

781

35.000

31

Tiến trình lịch sử Việt Nam

SGT029

390

60.000

32

Tiếng việt TH (CĐ)

SGT032

286

28.000

33

Xác định giá trị loại hủy tài liệu

SGT038

759

16.000

34

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu

SGT039

806

25.000

35

Giáo trình lý luận chung
về Nhà nước và pháp luật

SGT045

88

58.000

36

Lịch sử Lưu trữ VN

SGT046

214

82.000

37

Lịch sử NN và PLVN

SGT047

73

86.000

38

GT Luật đất đai

SGT048

80

79.000

39

GT Luật quốc tế

SGT049

80

79.000

40

Nguyên lý kế toán

SGT050

78

69.000

41

Luật lao động VN

SGT052

80

85.000

42

Luật hiến pháp VN

SGT053

96

85.000

43

Luật hôn nhân gia đình

SGT054

77

56.000

44

Luật HC VN

SGT055

277

88.000

45

Kỹ năng thuyết trình

SGT056

135

69.000

46

Lịch sử HCNN

SGT058

80

98.000

47

Luật HC công

SGT059

89

56.000

48

GT Tóm tắt chú giải tổng quan tài liệu

SGT060

1415

44.000

49

Mỹ học đại cương

SGT061

71

48.000

50

Luật dân sự Việt nam 1

SGT062

75

58.000

51

Luật dân sự Việt nam 2

SGT063

73

75.000

52

Lễ tân ngoại giao thực hành

SGT065

176

69.000

53

Luật thương mại 1

SGT066

80

78.000

54

Luật thương mại 2

SGT067

78

78.000

55

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

SGT068

79

78.000

56

Luật tố tụng dân sự

SGT069

80

76.000

57

Luật tố tụng hình sự

SGT070

76

99.000

58

Luật hình sự Việt Nam 1

SGT071

80

87.000

59

Luật hình sự Việt Nam 2

SGT072

80

95.000

60

Lý luận và phương pháp
công tác văn thư

SGT075

1284

55.000

61

Quản lý di sản văn hóa

SGT076

429

50.000

62

Thông tin học

SGT077

156

48.000

63

Giáo trình Các ngành
công nghiệp văn hóa

SGT078

280

45.000

64

GT Chính sách văn hóa

SGT079

440

45.000

65

GT Marketing văn hóa nghệ thuật

SGT080

280

39.000

66

GT Quản lý lễ hội
và sự kiện

SGT081

280

39.000

67

GT Quản lý dự án
văn hóa nghệ thuật

SGT082

280

39.000

68

GT Quản lý nguồn nhân lực
trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật

SGT084

180

39.000

69

GT Quản trị nhân lực
trong cơ quan hành chính nhà nước

SGT089

160

65.000

70

Giáo trình Xây dựng
và phát triển vốn TL

SGT090

180

60.000

71

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
trong khu vực công

STK-002

34

43.000

72

Lưu trữ tài liệu
các cơ quan tổ chức

STK-003

502

79.000

73

TBG Sử liệu học

TBG-0001

99

45.000

74

Tập bài giảng
Tiếng việt Thực hành

TBG-004

280

60.000

75

TBG Công tác văn thư lưu trữ
trong các Tổ chức Đảng
và tổ chức chính trị xã hội

TBG-005

180

90.000Các tin khác