TIN TỨC DỊCH VỤ CÔNG
09/08/2019 04:06:37 GMT

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ

( theo Quyết định số 1828/QĐ-BNV ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)


Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nội vụ được cấu theo các lĩnh vực:

- Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực sự nghiệp Giáo dục đào tạo;

- Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực sự nghiệp khoa học công nghệ;

- Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực sự nghiệp văn thư, lưu trữ (sự nghiệp khác);

- Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực sự nghiệp Thông tin, Truyền thông.

- Cụ thể như sau:

      1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực sự nghiệp Giáo dục đào tạo:

Dịch vụ đào tạo trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp các hệ chính quy, cử tuyển, vừa học, vừa làm, văn bằng hai, từ xa; đào tạo lại, bồi dưỡng công chức, viên chức…. đối với các ngành phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước, các ngành chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; ngành chưa có điều kiện xã hội hóa. Cụ thể:

a) Đào tạo sau đại học:

- Đào tạo nghiên cứu sinh: Đào tạo trình độ tiến sỹ được thực hiện trong bốn năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, từ hai đến ba năm đối với người có bằng tốt nghiệp thạc sỹ.

- Đào tạo thạc sỹ

+ Chuyên ngành Quản lý công;

+ Chuyên ngành Tài chính ngân hàng;

+ Chuyên ngành Chính sách công;

+ Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính;

+ Chuyên ngành Lưu trữ học;

+ Chuyên ngành khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

b) Đào tạo đại học

- Quản lý nhà nước về đô thị.

- Quản lý tổ chức và nhân sự.

- Quản lý nhà nước về xã hội.

- Chính sách công.

- Quản lý nhà nước về kinh tế.

- Quản lý công.

- Thanh tra.

- Quản trị nhân lực.

- Quản lý nhà nước.

- Khoa học thư viên.

- Lưu trữ học.

- Quản trị văn phòng.

- Quản lý văn hóa.

- Luật học.

- Chính trị học.

- Hệ thống thông tin.

- Chuyên ngành khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

c) Đào tạo Cao đẳng

- Quản trị nhân lực.

- Hành chính văn thư.

- Lưu trữ học.

- Quản trị văn phòng.

- Khoa học thư viện.

- Thư ký văn phòng.

- Quản lý văn hóa.

- Văn thư -Lưu trữ.

- Tin học ứng dụng.

- Hành chính học.

- Dịch vụ pháp lý.

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Chuyên ngành khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

d) Đào tạo trung cấp

- Hành chính văn phòng.

- Thư ký văn phòng.

- Hành chính văn thư.

- Thông tin thư viện.

- Tin học ứng dụng.

- Văn thư -Lưu trữ.

- Hành chính, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Chuyên ngành khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

đ) Bồi dưỡng công chức, viên chức:

- Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch cán sự.

- Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên.

- Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính.

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng;

- Bồi dưỡng kiến thức tin học.

- Bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ.

- Bồi dưỡng theo hạng chức danh nghề nghiệp

- Bồi dưỡng theo các chuyên ngành:

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo.

+ Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức;

+ Bồi dưỡng kỹ năng tham mưu đề xuất các chủ trương chính sách và giải

pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của đại phương;

+ Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức sự kiện cho cán bộ, công chức, viên chức;

+ Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức mới tuyển dụng trong cơ quan nhà nước;

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ;

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư;

+ Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng chính quyền địa phương và địa giới hành chính, tổ chức chính quyền địa phương;

+ Bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng đánh giá công việc trong công tác tổ chức cán bộ;

+ Bồi dưỡng kỹ năng tham mưu đề xuất phương pháp giải quyết công việc; phương pháp tổ chức và kỹ năng làm việc nhóm;

+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức trong công

tác cải cách hành chính;

+ Bồi dưỡng văn phòng thống kê;

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ;

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học.

2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực sự nghiệp khoa học công nghệ

Nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về tổ chức và tổ chức nhà nước; nghiên cứu khoa học về văn thư lưu trữ; khoa học hành chính, tôn giáo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khoa học của Bộ Nội vụ.

3. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực sự nghiệp văn thư, lưu trữ (sự nghiệp khác)

- Dịch vụ về bảo quản tài liệu lưu trữ: sắp xếp, vệ sinh tài liệu trong kho; khử trùng, khử axit tài liệu lưu trữ; tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ; phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ.

- Dịch vụ tổ chức tài liệu lưu trữ: Thu thập tài liệu lưu trữ; phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ; số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu.

- Dịch vụ về tổ chức sử dụng tài liệu: Phục vụ nghiên cứu tài liệu lưu trữ tại phòng đọc; tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ, giới thiệu tài liệu lưu trữ; công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng.

     4. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực sự nghiệp thông tin, truyền thông

- Xây dựng, quản lý vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ được giao quản lý.

- Xây dựng, duy trì, bảo đảm hoạt động của hệ thống thông tin điện tử của bộ.

- Biên soạn, xuất bản ấn phẩm lưu trữ của Bộ được giao quản lý.

- Xuất bản ấn phẩm phục vụ chuyên môn, tạp chí và tạp chí điện tử Tổ chức.

nhà nước, tạp chí văn thư Lưu trữ Việt nam, Tạp chí Công tác Tôn giáo, Tạp chí Thi đua - Khen thưởng, Tạp chí quản lý Nhà nước, Tạp chí Khoa học Nội vụ.

Các tin khác