Khảo thí - BĐCL
12/08/2019 02:49:12 GMT
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị xem nội dung chi tiết tại đây:
  1. Báo cáo tự đánh giá: BAO CAO TU DANH GIA DHNV_2019.pdf
  2. Kết luận báo cáo tự đánh giá gửi Cục QLCL: Ketluan BC tudanhgia gui Cuc QLCL.pdf
  3. Công văn gửi Cục Quản lý chất lượng: Công van gửi Cục Quản lý chất lượng0001.pdf
  4. Công văn 1870 gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Congvan BoNoivuvaBoGD.pdf

Các tin khác