Văn thư – Lưu trữ
14/10/2019 03:17:46 GMT

KHOA VĂN THƯ LƯU TRỮ

- Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng A401, 402, 403 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

- Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 217

- Email: khoavtlt.cv1@moet.edu.vn

- Các ngành đào tạo:

+ Văn thư Hành chính

+ Lưu trữ học

+ Văn thư - Lưu trữ

- Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ:

- Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ

- Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Văn thư – Lưu trữ


I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Văn thư lưu trữ

1. Lãnh đạo khoa:

- Q. Trưởng khoa: TS. TrầnThị Loan

- Phó trưởng khoa: TS. Trần Việt Hà

- Phó trưởng khoa: Ths. Tạ Thị Liễu

- Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Ngọc Linh

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

- Bộ môn Văn thư

- Bộ môn Lưu trữ

3. Danh sách cán bộ, viên chức của Khoa

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Lãnh đạo Khoa

1.

TS. Trần Thị Loan

Q. trưởng khoa

0912305606

2.

TS. Trần Việt Hà

Phó trưởng khoa

0947592888

3.

Ths. Tạ Thị Liễu

Phó trưởng khoa

0912248282

4.

Ths. Nguyễn Ngọc Linh

Phó trưởng khoa

0912787778

Tổ bộ môn Văn thư

1.

TS. Trần Việt Hà

Q. Trưởng bộ môn

0947592888

2.

Ths.Tạ Thị Liễu

Phó trưởng khoa

0912248282

3.

Ths. Trịnh Thị Năm

Giảng viên

0914989688

4.

Ths. Ngô Thị Kiều Oanh

Giảng viên

0988903670

5.

Ths. Phạm Thị Hạnh

Giảng viên

0912656326

6.

Ths. Phạm Thị Hồng Quyên

Giảng viên

0936338833

7.

Ths. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

0916511525

Tổ bộ môn Lưu trữ

1.

Ths. Trịnh Thị Kim Oanh

Phó Trưởng bộ môn

0988903670

2

TS. Trần Thị Loan

Q. Trưởng khoa

0912305606

3

TS. Đoàn Thị Hòa

Giảng viên

0989735460

4.

Ths. Trần Văn Quang

Giảng viên

0986922415

5.

Ths. Phạm Thị Hồng Quyên

Giảng viên

0936338833

6.

Ths. Trần Thị Mai

Giảng viên

0977939795

Giáo vụ

1.

Phạm Kiều Hoa

Chuyên viên

0917515916

2.

Ths. Đỗ Thị Hoài Hương

Chuyên viên

0976393363

4. Các học phần Khoa phụ trách giảng dạy

* Bộ môn Văn thư quản lý:

- Nhập môn công tác Văn thư

- Lịch sử văn bản và công tác Văn thư Việt nam

- Tổ chức quản lý văn bản

- Tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ

- Quản lý văn bản và lập hồ sơ tài liệu điện tử

- Tiêu chuẩn hóa và tổ chức lao động khoa học trong công tác văn thư lưu trữ

- Công tác văn thư- lưu trữ trong doanh nghiệp

- Công tác văn thư- lưu trữ trong các cơ quan tổ chức Đảng và các tổ chức Chính trị xã hội

-Công tác văn thư- Lưu trữ trong các đơn vị sự nghiệp

- Công tác văn thư - lưu trữ trong Ủy ban nhân dân các cấp

- Tổ chức và quản lý công tác văn thư, lưu trữ

- Công tác Văn thư

- Công tác Văn thư – Lưu trữ

* Bộ môn Lưu trữ quản lý:

- Nhập môn lưu trữ học

- Tổ chức tài liệu Phông lưu trữ Quốc gia Việt Nam

- Thu thập tài liệu lưu trữ

- Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ

- Bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ

- Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

- Số hóa và Lưu trữ tài liệu điện tử

- Lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ

- Lưu trữ tài liệu nghe - nhìn

- Công tác lưu trữ

- Công bố học

- Lịch sử lưu trữ Việt Nam

- Sử liệu học

- Lịch sử lưu trữ thế giới

- Pháp luật lưu trữ

- Hán Nôm cơ sở

II. Giới thiệu Khoa Văn thư lưu trữ

Theo Quyết định số 1389/QĐ-ĐHNV ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Khoa Văn thư - Lưu trữ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Vị trí và chức năng

Khoa Văn thư – Lưu trữ là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tổ chức các hoạt động đào tạo:

- Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;

- Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;

- Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;

- Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.

2.2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.

2.3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.

2.4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

2.5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

2.6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

2.7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.

2.8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.

2.9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.

2.10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

2.11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.

2.13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

2.14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

2.15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Các ngành đào tạo:

- Ngành Lưu trữ học

+ Bậc Sau Đại học

+ Đại học/ Đại học liên thông

+ Bậc Cao đẳng/ Cao đẳng liên thông

- Ngành Hành chính văn thư

+ Bậc Cao đẳng/ Cao đẳng liên thông

III. Những thành tích nổi bật của Khoa Văn thư - Lưu trữ

1. Danh hiệu thi đua

- Khoa Văn thư – Lưu trữ là tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm liền.

- Nhiều cán bộ viên chức của Khoa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp Cơ sở, Lao động tiên tiến; được tặng bằng khen, giấy khen các cấp.

2. Nghiên cứu khoa học

2.1. Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề

- Tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường: “Lập hồ sơ hiện hành - Lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra” năm 2010;

- Tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế: “Quản lý tài liệu điện tử và Lưu trữ điện tử - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế’ năm 2012;

- Tổ chức tọa đàm khoa học “Phát triển Chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học” năm 2014.

- Tổ chức tọa đàm khoa học “Quy định về sở hữu tài liệu lưu trữ trong Luật Lưu trữ” năm 2015.

- Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế tổ chức hội thảo quốc tế “Lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử” năm 2015.

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Kinh nghiệm tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ tại Liên bang Nga, Liên bang Đức” năm 2019.

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thời kỳ hội nhập” năm 2019.

2.2. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

- TS. Chu Thị Hậu chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ: Xây dựng Khung phân loại tài liệu các Trường Cao đẳng Trung ương, năm 2009;

- Ths. Trần Văn Quang chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ: Cơ sở Khoa học xây dựng mô hình lưu trữ tư nhân ở Việt Nam, năm 2019;

- Ths. Trần Thị Loan chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Trường: Xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, năm 2008;

- Ths. Tạ Thị Liễu chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Trường: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I, năm 2008;

- Ths. Ngô Thị Kiều Oanh chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Trường: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”, năm 2016;

- Ths. Trần Việt Hà chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Trường: Quản lý và sử dụng văn bản điện tử phục vụ điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, năm 2018.

- Ths. Trịnh Thị Kim Oanh chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Trường: Tổ chức công tác lưu trữ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, năm 2018.

2.3. Giáo trình, tập bài giảng

- Giáo trình: Công tác Văn thư, NXB Lao động, năm 2016.

- Giáo trình: Lý luận và phương pháp Công tác Lưu trữ, NXB Lao động, năm 2016.

- Tập bài giảng: Nghiệp vụ Văn thư, năm 2015.

- Tập bài giảng: Nghiệp vụ Lưu trữ, năm 2015.

- Tập bài giảng: Sử liệu học, năm 2017.

- Tập bài giảng: Công tác Văn thư Lưu trữ tại các cơ quan Đảng vàc tổ chức chính trị, xã hội, năm 2018.

- Tập bài giảng: Lưu trữ tài liệu nghe nhìn, năm 2019.

- Ths.Tạ Thị Liễu chủ biên Tập bài giảng: Sử dụng trang thiết bị văn phòng, năm 2019

- Ths.Tạ Thị Liễu chủ biên Tập bài giảng: Quản trị thiết bị, năm 2020

- Ths.Tạ Thị Liễu chủ biên Sách chuyên khảo: Quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng, năm 2019

- TS.Trần Thị Loan chủ biên Tập bài giảng: Lưu trữ tài liệu nghe nhìn, năm 2019

3. Hoạt động ngoại khóa

Hàng năm, Khoa Văn thư – Lưu trữ thường xuyên tổ chức cho giảng viên, sinh viên đi tham quan các địa điểm phục vụ cho việc học tập như các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Tòa nhà Quốc hội, các cơ quan Bộ, ngành, địa phương.

Sinh viên Khoa Văn thư – Lưu trữ tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội do Đoàn trường và Nhà trường tổ chức và đã đạt nhiều thành tích cao.

Các tin khác