Tổ chức Cán bộ
01/02/2020 01:12:51 GMT
Kế hoạch số 86/KH-ĐHNV, ngày 20 tháng 01 năm 2020 về Tăng cường đội ngũ giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
        Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Chú ý: Thời gian: từ 03/02/2020 đén ngày 07/02/2020: Chuyên viên đăng ký phiếu báo giảng (có mẫu đính kèm).


Các tin khác