Pháp luật hành chính
04/04/2020 04:00:42 GMT

NGÀNH LUẬT

Trình độ đào tạo: Đại học

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật nói chung, pháp luật trong lĩnh vực nội vụ nói riêng; cùng thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan; có tư duy phản biện để phân tích, đánh giá, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật; có kỹ năng thực hành, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Nội vụ và kinh tế - xã hội của đất nước

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp tổ chức thực hiện công việc chuyên môn ở các vị tri:

-Công tác pháp chế tại các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; đặc biệt trong các cơ quan, tổ chức của ngành nội vụ, chính quyền địa phương như: Vụ pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ban/ Phòng pháp chế của cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức pháp chế ở Tổng cục, cục; Phòng pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh...

-Chuyên viên của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; công chức tư pháp - hộ tịch giúp Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; hộ tịch, chứng thực, hoà giải ở cơ sở...

-Thanh tra viên làm việc trong các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở...

-Chức danh tư pháp (thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư...);

-Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý; tổ chức thi hành pháp luật;

-Tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

-Chuyên viên pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ, tổ chức quốc tế;

-Giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.

III. CHUẢN ĐẦU RA

1. Kiến thức

1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

(1) Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; có hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta;

(2)Có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc;

(3)Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

(4)Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

(5) Có kiến thức cơ bản về pháp luật, về môi trường và phát triển bền vững.

1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a) Kiến thức theo khối ngành

(1)Có kiến thức cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật hành chính.

(2)Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành luật như: Xã hội học đại cương, tâm lý học quản lý, tiếng Việt thực hành, Logic hình thức, phương pháp nghiên cứu khoa học.

b) Kiến thức theo lĩnh vực

(3)Có kiến thức quản lý, điều hành trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật;

(4)Nắm vững hệ thống quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn các quan hệ kinh tế - xã hội phát sinh để có thể giải quyết các công việc phức tạp của vị trí việc làm;

c) Kiến thức theo nhóm ngành

(1)Tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội về Nhà nước và pháp luật để phát triển kiến thức mới khi nghiên cứu kiến thức ngành và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;

(2)Tích lũy được khối kiến thức pháp luật cơ bản của các nhóm ngành liên quan trực tiếp đến khối kiến thức ngành như: Luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Tài chính, Lý luận và pháp luật về quyền con người, Pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ.

1.3. Khối kiến thức ngành

(1)Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống pháp luật trong khu vực công và các lĩnh vực quản lý đặc thù của ngành nội vụ như: tổ chức nhà nước; công vụ, công chức; chính quyền địa phương; thanh tra, khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng; địa giới hành chính...

2. Kỹ năng

(1)Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau;

(2)Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo;

(3)Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền phù hợp với vị trí việc làm;

(4)Có kỹ năng vận dụng quy định của pháp luật để giải quyết tình huống pháp lý phát sinh có liên quan đến vị trí việc làm và thực tiễn xã hội;

(5)Phân tích, đánh giá được thực trạng hệ thống các quy định pháp luật trong điều chỉnh các quan hệ quản lý hành chính;

(6) Soạn thảo được các loại văn bản pháp luật;

(7)Giải quyết các thủ tục hành chính, các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như: đất đai, dân sự, khiếu nại, tố cáo...

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

(1)Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

(2)Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

(3)Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;

(4) Có năng lực nghiên cứu khoa học pháp lý;

(5)Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;

(6)Có trách nhiệm của một công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ: Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của chuyên viên hành chính; có ý thức rõ ràng về vị trí việc làm;

(7)Có thái độ lịch sự, tôn trọng, gần gũi với đồng nghiệp và nhân dân; ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp trong giao tiếp văn hóa công sở;

(8)Có tinh thần tự học hoặc tham gia đầy đủ, trách nhiệm các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan, đơn vị tổ chức để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


Các tin khác