Pháp luật hành chính
04/04/2020 04:04:03 GMT

CHUYÊN NGÀNH THANH TRA

(Thuộc ngành Luật)

Trình độ đào tạo: Đại học

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật được xây dựng hướng tới mục tiêu đào tạo người học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cùng những kiến thức cơ bản và toàn diện trong lĩnh vực pháp luật; cùng hệ thống kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực: thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; có tư duy phản biện để phân tích, đánh giá, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành góp phần phát triển ngành Nội vụ, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành luật có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp tổ chức thực hiện công việc tại các vị trí việc làm:

-Thanh tra viên làm việc trong các cơ quan thanh tra nhà nước như: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện.

-Công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

-Người làm việc trong Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

- Cộng tác viên thanh tra.

-Công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng.

-Công tác tại Ban Tiếp công dân Trung ương và bộ phận tiếp công dân các cấp.

-Công tác pháp chế, tham gia thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghiệp.

-Công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu về Luật, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra.

III. CHUẢN ĐẦU RA

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương

(1)Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; vận dụng được khối kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội và lý luận chính trị vào vị trí việc làm.

(2)Có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc;

(3)Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

(4)Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

(5) Có kiến thức cơ bản về pháp luật, về môi trường và phát triển bền vững.

1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a) Kiến thức theo khối ngành

(1)Có kiến thức cơ bản về tổ chức nhà nước, hệ thống pháp luật Việt Nam.

(2)Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành luật như: Xã hội học đại cương, tâm lý học quản lý, tiếng Việt thực hành, Logic hình thức, phương pháp nghiên cứu khoa học.

b) Kiến thức theo lĩnh vực

(1)Có kiến thức quản lý, điều hành trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật;

(2)Nắm vững hệ thống quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn các quan hệ kinh tế - xã hội phát sinh để có thể giải quyết các công việc phức tạp của vị trí việc làm;

c) Kiến thức theo nhóm ngành

(1)Tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội về Nhà nước và pháp luật để phát triển kiến thức mới khi nghiên cứu kiến thức ngành và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;

(2)Tích lũy được khối kiến thức pháp luật cơ bản của các nhóm ngành liên quan trực tiếp đến khối kiến thức ngành như: Pháp luật về bảo đảm quyền con người, Luật Tài chính, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Luật Lao động, Pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ.

1.3. Khối kiến thức ngành

(1)Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống pháp luật trong khu vực công và các lĩnh vực quản lý đặc thù của ngành nội vụ như: tổ chức nhà nước; công vụ, công chức; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng; địa giới hành chính; ...

(2) Có kiến thức tổng quan về lý luận và pháp luật về thanh tra; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1.4. Khối kiến thức chuyên ngành

(1)Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thanh tra trong một số lĩnh vực cụ thể.

(2)Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

(3)Có kiến thức nghiệp vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng; phát hiện hành vi tham nhũng khi thực hiện quy trình nghiệp vụ thanh tra.

2. Kỹ năng

(1)Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau.

(2)Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo.

(3)Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền phù hợp với vị trí việc làm.

(4)Có kỹ năng vận dụng quy định của pháp luật để giải quyết tình huống pháp lý phát sinh có liên quan đến vị trí việc làm.

(5)Phân tích, đánh giá được thực trạng hệ thống các quy định pháp luật trong điều chỉnh các quan hệ quản lý hành chính.

(6)Soạn thảo được các loại văn bản pháp luật; lập các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(7) Giải quyết các thủ tục hành chính, các dịch vụ pháp lý;

(8)Đề xuất chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

(9) Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực thanh tra như: Kỹ năng đối thoại; kỹ năng thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ; kỹ năng đánh giá chứng cứ; kỹ năng lập biên bản thanh tra; kỹ năng xây dựng hồ sơ vụ việc thanh tra; kỹ năng xử lý tình huống trong nghiệp vụ thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng phân tích hồ sơ vụ việc; kỹ năng xây dựng, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra; kỹ năng xây dựng, tổng hợp báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, nội dung tố cáo.

(10)Kỹ năng phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân.

(11)Kỹ năng nghiên cứu khoa học về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

(1)Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

(2)Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

(3)Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;

(4) Có khả năng nghiên cứu khoa học pháp lý;

(5)Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;

(6)Có trách nhiệm của một công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ: Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của chuyên viên hành chính; Có ý thức rõ ràng về vị trí việc làm;

(7)Có thái độ lịch sự, tôn trọng, gần gũi với đồng nghiệp và nhân dân; ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp trong giao tiếp văn hóa công sở;

(8)Có tinh thần tự học hoặc tham gia đầy đủ, trách nhiệm các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan, đơn vị tổ chức để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


Các tin khác