Văn thư – Lưu trữ
04/04/2020 04:34:28 GMT

NGÀNH LƯU TRỮ HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo sinh viên đại học ngành Lưu trữ học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp nghiệp vụ văn thư - lưu trữ - thông tin; kiến thức và thực tiễn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan; có kỹ năng thực hành; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên môn nghiệp vụ góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Lưu trữ, ngành Nội vụ, và kinh tế - xã hội của đất nước.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIÊP

- Chuyên viênvăn thư-lưu trữ, thông tin - thư việntại các cơ quan lưu trữ, cơ quan thông tin tư liệu và thư viện; bộ

- Phận văn thư-lưu trữ, thông tin - thư viện, của các cơ quan, tồ chức;

- Chuyên viên quản lý công tác văn thư-lưu trữ của các cơ quan, tồ chức;

- Giảng viên giảng dạy và tư vấn về lĩnh vực văn thư- lưu trữ;

- Nghiên cứu viên về lĩnh vực lưu trữ

III. CHUẨN ĐẦU RA

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương

(1) Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; có hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta;

(2) Có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc;

1.2. Kiến thức khối ngành

(1) Có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học và logic hình thức

(2) Có kiến thức về hoạt động lãnh đạo, quản lý: thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý; tâm lí học quản lí;

(3) Có kiến thức đại cương về văn hóa Việt Nam, xã hội học, tiếng Việt;

1.3. Kiến thức lĩnh vực

(1) Hiểu biết cơ bản về thông tin, công nghệ thông tin và truyền thông, về quan hệ công chúng,thống kê, kinh tế học, mỹ học;

(2) Hiểu biết về lịch sử văn minh thế giới, lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam;

(3) Có kiến thức về văn bản quản lý nhà nước, quản trị văn phòng, văn hóa công sở, tổ chức sự kiện;

1.4. Kiến thức nhóm ngành

(1) Có kiến thức cơ bản về công tác văn thư như: Tổ chức quản lý văn bản, tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu truyền thống, điện tử;

(2) Hiểu biết về lịch sử công tác văn thư Việt Nam; Hán nôm cơ sở.

1.5. Kiến thức ngành

(1) Có kiến thức cơ bản về thông tin thư viện, chuyên sâu về công tác lưu trữ như: Tổ chức tài liệu Phông lưu trữ Quốc gia Việt Nam; Thu thập tài liệu; Tổ chức khoa học tài liệu; Bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng các loại hình tài liệu lưu trữ truyền thống, hiện đại hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

(2)Hiểu biết về công nghệ thông tin, thư viện số và ứng dụng công nghệ web, quản trị sưu tập số; marketing sản phẩm và dịch vụ thông tintrong lĩnh vực văn thư-lưu trữ, thông tin-thư viện,

(3)Có kiến thức về công bố học; sử liệu học;lịch lưu trữ Việt Nam và thế giới;

(4)Hiểu biết về tiêu chuẩn hóa và tổ chức lao động khoa học trong công tác văn thư-lưu trữ;Hiểu biết về pháp luật lưu trữ, về tổ chức và quản lý công tác văn thư, lưu trữ;

2. Kỹ năng

(1)Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực Lưu trữ

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ TT-BgdĐt ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

(2)Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

(3)Có khả năng vận dụng tốt lý luận, pháp lý vào thực tiễn công tác văn thư-lưu trữ-thông tin thư viện tại các cơ quan, tổ chức;

(4)Có kỹ năng tổ chức và thực hiện thành thạo các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực văn thư-lưu trữ, dịch vụ thông tin, sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác văn thư-lưu trữ; thông tin-thư viện;

(5)Có khả năng phân tích và kiểm tra, đánh giá khách quan công tác văn thư - lưu trữ-thông tin thư viện tại các cơ quan, tổ chức;

(6)Có kỹ năng tư duy độc lập, tự tin khi tiếp cận công việc và giải quyết các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ, thông tin - thư viện; hướng dẫn, tư vấn tốt việctổ chức sự kiện, hướng dẫn sử dụng các thiết bị văn phòng, các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ văn thư-lưu trữ; thông tin-thư viện;

(7)Có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm bao gồm khả năng thích nghi và hòa nhập nhanh vào nhóm, phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên hỗ trợ các thành viên khác, trao đổi công việc giữa các thành viên;

(8)Có kỹ năng điều hành và quản lý để giải quyết các công việc liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan;

(9)Vận dụng tốt phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn thư-lưu trữ, thông tin- thư viện.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

(1)Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

(2) Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

(3)Có trách nhiệm của một công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ; tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; có ý thức rõ ràng về vị trí việc làm;

(4)Có thái độ lịch sự, tôn trọng, gần gũi với đồng nghiệp và nhân dân; ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp trong giao tiếp văn hóa công sở.


Các tin khác