Quản lý xã hội
04/04/2020 04:47:23 GMT

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THÔNG TIN

(Thuộc ngành Thông tin - Thư viện)

Trình độ đào tạo: Đại học

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo sinh viên đại học chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin - thư viện có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học thông tin - thư viện, quản trị thông tin; cùng kiến thức và thực tiễn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan; có kỹ năng thực hành; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên môn nghiệp vụ góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Nội vụ, Văn hóa - thông tin và kinh tế - xã hội của đất nước.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản trị thông tin có thể đảm nhận các công việc tại: các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, khoa học công nghệ, giáo dục, y học, văn hoá nghệ thuật với các vị trí như:

- Chuyên viên quản trị thông tin.

- Chuyên viên tư vấn thông tin.

- Trợ lý thông tin.

- Nhân viên truyền thông

- Nhân viên phân tích dữ liệu, xử lý thông tin và quản trị hệ thống thông tin

- Chuyên viên kiểm thử (tester), quản trị website... ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Chuyên viên thông tin - thư viện, lưu trữ tại các cơ quan thông tin tư liệu và thư viện, cơ quan lưu trữ, bộ phận thông tin

- thư viện, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Chuyên viên quản lý thông tin - tài liệu, hồ sơ tài liệu tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp;

- Giảng dạy, tư vấn về lĩnh vực, quản trị thông tin, thông tin

- thư viện.

III. CHUẨN ĐẦU RA

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương

(1) Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; có hiểu biết về nền tảng tư tưởng , kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta;

(2) Có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc;

(3) Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

(4) Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

(5) Có kiến thức cơ bản về pháp luật, về môi trường và phát triển bền vững

1.2. Kiến thức khối ngành

(1) Có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học và logic hình thức

(2) Có kiến thức về hoạt động lãnh đạo, quản lý: thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý; tâm lí học quản lí;

(3)Có kiến thức đại cương về văn hóa Việt Nam, xã hội học, tiếng Việt;

1.3. Kiến thức lĩnh vực

(1)Hiểu biết cơ bản về thông tin, công nghệ thông tin và truyền thông, về quan hệ công chúng, thống kê, kinh tế học, mỹ học, năng lực thông tin; công tác văn thư và lưu trữ;

(2)Hiểu biết về lịch sử văn minh thế giới, lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam;

(3)Có kiến thức về văn bản quản lý nhà nước, quản trị văn phòng, văn hóa công sở, tổ chức sự kiện;

1.4. Kiến thức nhóm ngành

(1)Có kiến thức cơ bản về thư viện học, thư mục học, tin học tư liệu, lịch sử sách và xuất bản điện tử; Marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin

1.5. Kiến thức ngành

(1)Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực thông tin - thư viện; đặc biệt là các nghiệp vụ cơ bản của khoa học thông tin - thư viện như: lựa chọn, thu thập, bổ sung nguồn tin, tổ chức xử lý, lưu giữ, phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm, dịch vụ và phân phối thông tin, tổ chức và bảo quản tài liệu theo phương pháp truyền thống và hiện đại;

(2)Hiểu được nguyên lý vận hành, phương thức tổ chức, cơ chế hoạt động và tìm kiếm, khai thác của các hệ thống tìm tin; Vận dụng kiến thức quản trị, vận hành và đánh giá được các hệ thống tìm tin.

(3)Hiểu được kiến thức về thiết kế và quản trị website, quản lý tài nguyên số; Vận dụng kiến thức thiết lập, quản trị được website và các hệ thống thông tin số.

(4)Hiểu được kiến thức về chính sách thông tin, an toàn thông tin, quản trị hệ thống thông tin, tổ chức quản lý hoạt động thông tin; Vận dụng kiến thức tổ chức và quản trị được hệ thống thông tin trong các tổ chức.

(5)Hiểu được kiến thức về phân tích dữ liệu, các bài toán phân tích dữ liệu.

(6)Hiểu được kiến thức về truyền thông, kiến thức sư phạm; Vận dụng kiến thức tổ chức các hoạt động truyền thông trong các tổ chức.

(7)Hiểu được kiến thức về xây dựng và quản lý dự án vận dụng xây dụng và triển khai được các dự án liên quan đến lĩnh vực quản trị thông tin.

(8)Hiếu được đặc điểm của hoạt động thông tin trong các lĩnh vực trọng điếm như: khoa học công nghệ, khoa học xã hội và văn hoá nghệ thuật, kinh tế,lãnh đạo quản lý, y tế, doanh nghiệp; Vận dụng kiến thức tổ chức triển khai được hoạt động thông tin phù họp với từng lĩnh vực

2. Kỹ năng

(1)Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau;

(2)Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo;

(3)Kỹ năng xử lý, tổ chức thông tin; tạo lập được các sản phẩm thông tin như: Cơ sở dữ liệu, website, các sản phẩm thông tin khác;

(4)Kỹ năng năng tổ chức, cung cấp các dịch vụ thông tin; Tổ chức các hoạt động truyền thông;

(5)Kỹ năng phân tích, đánh giá và quản trị các hệ thống thông tin;

(6) Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề

quy mô địa phương và vùng miền phù hợp với vị trí việc làm;

(7)Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể tự viết được báo cáo có nội dung đơn giảng, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

(8)Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(9)Có kỹ năng xử lý tài liệu; thiết kế và xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin truyền thống và hiện đại;

(10)Biết cách triển khai nghiên cứu khoa học ngành Thông tin - thư viện, Lưu trữ học;

(11) Có kỹ năng hợp tác làm việc nhóm và thuyết trình.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

(1) Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

(2) Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

(3) Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;

(4) Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

(5) Có trách nhiệm của một công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ; tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; có ý thức rõ ràng về vị trí việc làm.

(6) Có thái độ lịch sự, tôn trọng, gần gũi với đồng nghiệp và nhân dân; ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp trong giao tiếp văn hóa công sở:

(7) Có tinh thần tự học hoặc tham gia đầy đủ, trách nhiệm các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan, đơn vị tổ chức để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


Các tin khác