Quản lý xã hội
05/04/2020 07:39:24 GMT

KHOA QUẢN LÝ XÃ HỘI

- Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng C401-C402-C403, nhà C, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

- Điện thoại: 0243. 7532.864 - máy lẻ 118

- Email: khoaqlxh.huha@gmail.com

Khoa được tổ chức với 04 Bộ môn: Văn hóa, Thông tin – thư viện, Xã hội, Giáo dục thể chất – Quốc Phòng; và bộ phận hành chính. Nhân lực của Khoa bao gồm 29 người, trong đó có 01 PGS.TS, 07 TS.; còn lại là thạc sĩ và thực hiện đảm nhiệm các học phần thuộc các ngành/chuyên ngành do Khoa quản lý:

I. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1.1. Các ngành đào tạo

- Quản lý văn hóa (Mã ngành: 7229042)

- Thông tin thư viện (Mã ngành: 7320201)

- Văn hóa học (Mã ngành: 7229040)

1.2. Các chuyên ngành

- Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch (Mã ngành: 7229042-01)

- Quản trị thông tin (Mã ngành: 7320201-01)

- Văn hóa du lịch (Mã ngành: 7229040-01 )

- Văn hóa truyền thông (Mã ngành: 7229040-02 )

- Văn hóa doanh nghiệp (Mã ngành: 7229040 )II. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Quản lý xã hội

2.1. Lãnh đạo khoa

- Trưởng khoa: TS. Lê Thanh Huyền

- Phó trưởng khoa Ths. Lê Ngọc Diệp

- Phó trưởng khoa Ths. Trần Thị Phương Thúy

2.2. Các bộ môn trực thuộc khoa

- Bộ môn Văn hóa

- Bộ môn Thông tin – Thư viện

- Bộ môn Xã hội

- Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng


2.3. Danh sách thành viên khoa Quản lý xã hội

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

HÒM THƯ

I. Lãnh đạo Khoa

1.

TS. Lê Thanh Huyền

Trưởng khoa

lethanhhuyen68@yahoo.fr

2

Ths. Lê Ngọc Diệp

Phó Trưởng khoa

lediepketnoi@gmail.com

3

Ths. Trần Thị Phương Thúy

Phó Trưởng khoa

tranphuongthuy1971@gmail.com

II. Bộ môn Văn hóa

1

PGS.TS. Triệu Thế Việt

GV cao cấp

2

Ths. Trần Phương Thúy

Phó trưởng bộ môn

tranphuongthuy1971@gmail.com

3

TS. Nguyễn Tuệ Chi

Giảng viên

4

TS. Lê Thị Hiền

Giảng viên

hienqlvh@gmail.com

5

PGS.TS Đỗ Lai Thúy

Giảng viên

6

TS. Hoàng Sĩ Nguyên

Giảng viên

7

TS. Lê Thị Minh Lý

Giảng viên

8

Ths. Nguyễn Thị Kim Chi

Giảng viên

chidu@gmail.com

9

Ths. Nghiêm Xuân Mừng

Giảng viên

xuanmung79@yahoo.com

10

TS. Trần Thị Diệu Thúy

Giảng viên

giahandieuthuy@gmail.com

11

Ths. Phạm Thị Hương

Giảng viên

12

TS. Đặng Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

III. Bộ môn Thông tin – Thư viện

1

TS. Lê Thanh Huyền

Trưởng bộ môn

lethanhhuyen68@yahoo.fr

2

Ths. Lê Ngọc Diệp

Giảng viên

lediepketnoi@gmail.com

3

TSKH. Nguyễn Thị Đông

Giảng viên

4

TS. Chu Ngọc Lâm

Giảng viên

5

Ths. Phạm Quang Quyền

Giảng viên

thuvien7@gmail.com

6

Ths. Phạm Kim Thanh

Giảng viên

7

Ths. Nguyễn Bích Hạnh

Giảng viên

8

Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giảng viên

9

Ths. Ngô Thị Thu Huyền

Giảng viên

10.

Ths. Hồ Thị Bích Thủy

Giảng viên

IV. Bộ môn Xã hội

1

TS. Quang Thị Ngọc Huyền

Giảng viên

2

TS. Hoàng Sĩ Nguyên

Giảng viên

3

TS. Đậu Minh Long

Giảng viên

4

TS. Nguyễn Thị Vân Hạnh

Giảng viên

5

TS. Vũ Thị Cẩm Tú

Giảng viên

6

Ths. Vũ Thị Hoàng Yến

Giảng viên

vuhoangyen.bn@gmail.com

7

Ths. Nguyễn Thị Quỳnh

Giảng viên

nhuquynh24985@gmail.com

8

Ths. Phạm Thị Thương

Phó trưởng BM

thuongpt.cgtl@gmail.com

9

Ths. Lê Thị Thơm

Giảng viên

lethombtc@gmail.com

10

TS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Giảng viên

11

Ths. Đoàn Thị Hương Thảo

Giảng viên

V. Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng

1

Ths. Đỗ Thị Thanh Mỹ

Trưởng bộ môn

thanhmydhnv@gmail.com

2

Ths. Hoàng Lưu Phi

Giảng viên

hphivn@yahoo.com

3

Ths. Bành Thăng Long

Phó trưởng BM

banhthanglong76@gmail.com

4

Ths. Vũ Thành Hưng

Giảng viên

vuhung2386@gmail.com

5

Ths. Phạm Hải Yến

Giảng viên

masterhaiyen@gmail.com

6

CN. Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

7

CN. Phạm Hải Long

Giáo vụ

VI. Giáo vụ - Hành chính

1

Ths. Nguyễn Văn Hải

Giáo vụ

nguyenvanhaihn86@gmail.com

2

Ths. Nguyễn Văn Linh

Giáo vụ

khoavanhoathongtinvaxahoi@gmail.com
2.4. Các học phần khoa giảng dạy

STT

MÃ MÔN HỌC

HỌC PHẦN

TÊN TIẾNG ANH

1

CIF0001

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Science Research Methodology

2

CIF0002

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Vietnamese Culture Basics

3

CIF0003

Xã hội học đại cương

General Sociology

4

CIF0004

Tâm lý học đại cương

General Psychology

5

CIF0005

Mỹ học đại cương

General Aesthetics

6

CIF0006

Lịch sử văn minh thế giới

History of The World Cilivization

7

CIF0007

Lịch sử Việt Nam

Vietnamese History

8

CIF0008

Giáo dục thể chất

Physical Education

9

CIF0009

Giáo dục quốc phòng

Education on National Defence

10

CIF1001

Tâm lý học quản lý

Management Psychology

11

CIF1002

Dân tộc học đại cương

General Ethnology

12

CIF1003

Đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam

The Culture and Arts Policies of Vietnam Communist Party

13

CIF1004

Văn hóa học đại cương

General Culture Study (cultulogy)

14

CIF1005

Đại cương về nghệ thuật biểu diễn (âm nhạc, sân khấu, múa) General

General Performing Arts (Music, Stage, Dance)

15

CIF1006

Văn hóa dân gian Việt Nam

Vietnamese Folk Culture

16

CIF1007

Xã hội học văn hóa

Cultural Sociology

17

CIF1008

Văn hóa các dân tộc thiểu số

Culture Of Vietnamese Ethnics

18

CIF1009

Nhạc lý cơ bản

Basic Musical Theory

19

CIF1010

Đại cương về quan hệ công chúng

General Public Relationship

20

CIF1011

Văn hóa gia đình

Family Culture

21

CIF1012

Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý

Information for leadership and
management

22

CIF1013

Thư viện học

Library Science (Study)

23

CIF1014

Thông tin học

Information Science (Study)

24

CIF1015

Thư mục học

Bibliography Study

25

CIF1016

Tin học tư liệu

Document Informatics

26

CIF1017

Lịch sử sách và xuất bản điện tử

History of Book and Electronic Publishing

27

CIF1036

Năng lực thông tin

information literacy

28

CIF1019

Đại cương công nghệ thông tin và truyền thông

General Information Technology and Communication (Mass Media)

29

CIF1020

Hệ thống thông tin quản lý

Management information system

30

CIF2001

Chính sách văn hóa

Cultural Policy

31

CIF2002

Khoa học quản lý và quản lý văn hóa

Management science and Culture Management

32

CIF2003

Marketing văn hóa

Marketing of Culture

33

CIF2004

Quản lý các hoạt động văn hóa thông tin cơ sở

Managing cultural-information activitis in basic Commmities.

34

CIF2005

Quản lý các thiết chế văn hóa

Management of Culture Institutions

35

CIF2006

Quản lý lễ hội và sự kiện

Management Of Festivals and Events

36

CIF2007

Quản lý di sản văn hóa

Management of Cultural Heritages

37

CIF2008

Quản lý dự án và gây quỹ, tìm tài trợ

Menaging Project, Fundraising and finding sponsor

38

CIF2009

Công tác thông tin truyền thông

Information and Communication work

39

CIF2010

Công tác xã hội

Social Work

40

CIF2011

Tổ chức sự kiện

Organizing Events

41

CIF2012

Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp

Staging Methods of Art Promotion Program

42

CIF2013

Văn hóa doanh nghiệp

Business Culture

43

CIF2014

Quản lý dịch vụ văn hóa

Management of cultural Services

44

CIF2015

Các ngành công nghiệp văn hóa

Cultural Industries

45

CIF2016

Phương pháp dàn dựng chương trình sân khấu hóa thông tin cổ động

Staging Methods of Information Promotion Program

46

CIF2017

Xây dựng văn hóa cộng đồng

Establisment of Community Culture

47

CIF2018

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu

Establishment and development of materials

48

CIF2019

Biên mục mô tả

Materials Description Cataloging

49

CIF2020

Phân loại tài liệu

Materials Classification

50

CIF2021

Định chủ đề, định từ khóa tài liệu

Materials Keywords and Subject Indexing

51

CIF2022

Tóm tắt, chú giải và tổng quan tài liệu

Materials review and annotation, summary

52

CIF1038

Marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin


53

CIF2024

Lưu trữ thông tin

Information storage

54

CIF2025

Tra cứu thông tin

Information Search

55

CIF2026

Công tác người đọc và dịch vụ thư viện

Work with readers and Library services

56

CIF2027

Trụ sở, trang thiết bị thư viện

Facilities in Library

57

CIF2028

Quản lý hoạt động thông tin thư viện

Information-Library Management

58

CIF2116

Thư viện số và ứng dụng công nghệ web

Digital Library and Application of web technology

59

CIF2030

Quản trị sưu tập số

Digital Collection Management

60

CIF2031

Ứng dụng đa phương tiện trong hoạt động thư viện

Application of multimedia in library activities

61

CIF2032

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Analysis and Design of Information System

62

CIF2033

Công tác địa chí trong thư viện

Local work in library

63

CIF2034

Thông tin khoa học và công nghệ

Science and technology information

64

CIF2035

Thông tin y tế

Health Information

65

CIF2036

Thông tin kinh tế - thương mại

Business and economic information

66

CIF2037

Nhu cầu tin và người dùng tin

Users and Information Needs

68

CIF3001

Kiến tập giữa khóa và khảo sát thực tế

Onjob and field serveys

69

CIF3002

Thực tập (ngành Quản lý văn hóa)

Final Practice (Culture Management)

70

CIF3003

Khóa luận (ngành Quản lý văn hóa)

Essay (Culture Management)

71

CIF3004

Kiến tập ngành nghề

Occupation Practice (Library Science)

72

CIF3005

Thực tập (ngành Khoa học thư viện)

Final Practice (Library Science)

73

CIF3006

Khóa luận (ngành Khoa học thư viện)

Essay (Library Science)III. Giới thiệu Khoa Quản lý xã hội

Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Quản lý xã hội được thành lập theo Quyết định 663/QĐ-ĐHNV ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, trên cơ sở các khoa:

- Khoa Hành chính văn phòng (2001-2004);

- Khoa Hành chính văn phòng và Thôngtin thư viện (2004-2008);

- Khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội (2008 đến 16/4/2018);

- Khoa Quản lý xã hội (17/4/2018 đến nay)

KHOA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Giai đoạn (2001 - 2004)

Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa: Lê Thị Năm (2001 - 2004)

- Trưởng khoa: ThS. Lê Than

Huyền (2004 - 2006)

Quản lí ngành học, bậc học

- Năm 1998 hệ trung cấp ngành Hành chính văn phòng được mở và đào tạo khoá 1 (1998-2000).

- Năm 2001 Khoa Hành chính văn phòng được thành lập và được giao quản lí ngành Hành chính văn phòng;

- Năm 2004 Khoa Hành chính văn phòng đã xây dựng và mở thêm ngành Thông tin Thư viện (hệ trung cấp).

KHOA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN
Giai đoạn (2004 - 2008)

Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa: ThS. Lê Thanh Huyền (2006 - 2008)

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Mạnh Cườ

g (2007 - 2008)

Quản lí ngành học, bậc học

- Năm 2005 Khoa đã xây dựng và mở các ngành Cao đẳng Quản trị văn phòng; Cao đẳng Thông tin Thư viện;

- Năm 2007 xây dựng và mở ngành Cao đẳng Quản lí Văn hoá

KHOA VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ XÃ HỘI
(Từ 10/9/2008 đến
16/4/2018)

Khoa Văn hóa – Thông tin và Xã hội được thành lập theo Quyết định số 260/QĐ-CĐNV ngày 10/9/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội trên cơ sở tách từ Khoa Hành chính văn phòng và Thông tin Thư viện.

Khoa Văn hóa – Thông tin và Xã hội được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-ĐHNV ngày 24/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

KHOA QUẢN LÝ XÃ HỘI
(Từ
17/4/2018 đến nay)

Khoa Quản lý xã hội được thành lập theo Quyết định 663/QĐ-ĐHNV ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở Khoa Văn hóa Thông tin và xã hội

Vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Khoa Văn hóa thông tin và xã hội được quy định như sau:

1.Vị trí và chức năng

Khoa Quản lý xã hội là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực quản lý văn hóa, thông tin thư viện và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

2.2. Đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo các trình độ, các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới;

2.3. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo;quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa;

2.4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao;xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành,thực tập và thực nghiệm khoa học;

2.5. Chủ trì,tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

2.6. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm hoặc khi được Hiệu trưởng phê duyệt; Tự chủ về nguồn thu và sử dụng nguồn thu đúng mục đích phục vụ cho các hoạt động giảng dạy,nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa theo quy định của Trường;

2.7. Đối với các khoá học theo học chế niên chế:Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần, quản lý và cấp chứng chỉ học phần, tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên thuộc Khoa quản lý; Thực hiện việc xét học tiếp đối với sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.8. Đối với các khoá học theo học chế tín chỉ: phối hợp với Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi,đề thi, tham gia chấm thi kết thúc học phần theo quy định. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá điểm bộ phận, lập bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên (bao gồm điểm chuyên cần và điểm kiểm tra thường xuyên); quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên đến các đơn vị liên quan theo quy định của Trường;

2.9. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn và ngắn hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

2.10. Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2.11. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Khoa;

2.12. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh,gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.13. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;

2.14.Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường;

2.15.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

3. Ngành đào tạo

Hiện nay, Khoa Quản lý xã hội có 03 ngành và 05 chuyên ngành đào tạo:

- Ngành Thông tin thư viện

- Ngành Quản lý văn hóa

- Ngành Văn hóa học

Các chuyên ngành: Văn hóa du lịch, Văn hóa truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị thông tin, Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch.

IV. Những thành tích nổi bật của Khoa

1.Về danh hiệu thi đua:

-Khoa là tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm liền và đạt Cờ thi đua cấp Trường năm 2012, năm 2018, năm 2019.

-Nhiều cán bộ viên chức của Khoa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp Cơ sở, Lao động tiên tiến; được tặng bằng khen, giấy khen các cấp.

-Khoa được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với những đóng góp tích cực cho hoạt động Ngày hội đọc sách và phát triển văn hóa đọc.

2.Về hoạt động nghiên cứu khoa học

2.1.Tổ chức hội thảo khoa học

- Tháng 1/2019 Khoa Quản lý xã hội đã phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế cùng đối tác là Trường Đại học Sunnmoon, Trường Đại học Dongguk, Hàn Quốc tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề: “Giao lưu văn hóa Đông Á” tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thuộc phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Khoa cùng với Phòng Hợp tác quốc tế được Nhà trường giao phối hợp với Trường Đại học Sun Moon, Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề trao đổi, giao lưu văn hóa khu vực châu Á năm 2017 (ngày 6/1/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ).

-Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Trường “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” năm 2013;

-Khoa đã Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị trong trường tổ chức thành công hội thảo cấp trường “Đổi mới chất lượng giáo dục Đại học từ phương pháp giảng dạy”, năm 2011;

-ThS. Lê Thanh Huyền, Trưởng khoa Văn hóa thông tin và Xã hội đã tổ chức thành công hội thảo “ Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của ngành Nội vụ trong phạm vi chức năng đào tạo của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ”, năm 2011;

-Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường: “Di sản Văn hóa Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội nhìn từ khía cạnh Quản lý văn hóa”, năm 2009;

-Tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Thư viện trường học: Thực trạng và kiến nghị”, năm 2007.

2.2.Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

- Tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ năm (6/2019), Khoa giành giải Nhất tập thể và có hai nhóm đề tài đạt giải Nhất và Nhì cá nhân, trong đó có một đề tài tham dự thi cấp quốc gia và giành giải Khuyến khích.

- Tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ tư (5/2018), Khoa giành giải Nhất tập thể và có đề tài tham dự cấp quốc gia và giành giải Ba.

Chủ nhiệm đề tài là giảng viên:

+ Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ trong phạm vi chức năng đào tạo của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Lê Thanh Huyền, 2011, Cấp Bộ

+ Cơ sở lý luận và nghiên cứu giải pháp ứng dụng tích hợp phần mềm: Joomla, Dspace, Weezo tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phục vụ đào tạo hiện nay, Phạm Quang Quyền, 2013, cấp Trường

+ Nghiên cứu Văn hóa gia đình và vấn đề xây dựng gia đình văn hóa khu nội thành Hà Nội hiện nay, Trần Thị Phương Thúy, 2012, cấp Trường

+ Giao lưu văn hóa Việt – Pháp qua dữ liệu nghệ thuật tạo hình và âm nhạc thế kỉ XX, Nguyễn Thị Kim Loan, 2012, cấp Trường

+ Giao lưu văn hóa Việt Pháp thời cận đại qua dữ liệu văn học 1930-1945, Nguyễn Thị Kim Loan, 2010, cấp Trường

+ Đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập của Trường CĐVTLTTWI, Lê Thanh Huyền, 2008, cấp Trường

+ Ứng dụng phần mềm nguồn mở Greenstone để xây dựng Thư viện số tại thư viện Trường CĐ Văn thư Lưu trữ TW I, Lê Ngọc Diệp, 2008, cấp Trường

+ Các giải pháp nâng cấp Thư viện Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I, Lê Thanh Huyền, 2007, cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài là sinh viên:

2.3.Viết giáo trình, tập bài giảng

Đến nay, Khoa có 09 giáo trình và 01 tập bài giảng đã được biên soạn, nghiệm thu và đưa vào giảng dạy, học tập cho các chuyên ngành Khoa học thư viện, Quản lý văn hóa và các ngành không chuyên.

2.4. Về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

-Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, cải tiễn kỹ thuật của cán bộ, giảng viên thuộc khoa được công nhận và ứng dụng trong thực tế mang lại hiệu quả cao.

-Xây dựng được một thư viện thực hành phục vụ cho đào tạo ngành khoa học thư viện.

3.Hoạt động ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm

-Bên cạnh các giờ học trên lớp, Khoa đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề và tọa đàm cho các sinh viên. Nổi bật là một số hoạt động:

+ Khoa Văn hóa-Thông tin và Xã hội đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Nghệ thuật Chèo truyền thống” với sự tham gia của diễn giả - Thượng tá - Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Vũ Tự Long và các diễn viên, nghệ sĩ, nhạc công Nhà hát Chèo Quân đội (14/4/2017).

+ Khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng tự học của sinh viên theo học chế tín chỉ” với sự tham gia của diễn giả PGS. TS. Nguyễn Thị Tình, Phó Trưởng khoa Tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (26/4/2016).

+ Khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội đã tổ chức thành công buổi giao lưu giữa chuyên gia chương trình “Cửa sổ tình yêu” với sinh viên Nhà trường về chủ đề Tình yêu thời sinh viên (30/3/2015).

+ Tổ chức giao lưu với Nhà báo, Nhà văn, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, đại tá Đoàn Hoài Trung, tác giả cuốn sách “Điện Biên- Bản hùng ca vang mãi muôn đời, 05/5/2014

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Giới trẻ với nghi thức hầu đồng” với sự thuyết trình của GS.TS. Ngô Đức Thịnh, 4/2014

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề và thi xếp sách nghệ thuật, với chủ đề “Sách đi tìm bạn đọc”, 5/2013

+ Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Nghệ thuật Tuồng cổ - di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam”, 9/2013

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Phát triển kiến thức thông tin ở các thư viện đại học, cao đẳng” với sự thuyết trỉnh của TS. Nghiêm Xuân Huy, 4/2012

+ Nói chuyện chuyên đề với đề tài “Tương lai nghề thư viện qua góc nhìn của cán bộ thư viện” với diễn giả Thạc sĩ Hoàng Thị Thu Hương giám đốc thư viện ĐH FPT, 3/2011

+ Tổ chức Ngày hội đọc sách nhân ngày Sách và bản quyền thế giới và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về văn hóa đọc cùng diễn giả “ Vương Trí Nhàn và chào mừng 40 năm ngày thành lập trường, 4/2011

+ Tổ chức thành công buổi nói chuyện chuyên đề: “ Thuyết âm dương ngũ hành” với Nhà nghiên cứu văn hóa, GS. Trần Lâm Biền, 2010

+Tổ chức diễn đàn “Phương pháp tự học của học sinh, sinh viên” 6/2009;

+Toạ đàm với chủ đề: “Văn hóa Việt Nam trong hội nhập và phát triển” giữa Nhà nghiên cứu văn hoá Phạm Hải Triều, năm 2009

+ Tổ chức thành công cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ cho học sinh, sinh viên chuyên ngành Thông tin Thư viện lần thứ nhất, 2009 và định kỳ cho đến nay.

+ Tổ chức thành công “Triển lãm tranh chữ Bùi Hạnh Cẩn”, 3/2008.

+ Tổ chức thành công cuộc toạ đàm “ Số phận sân khấu dân tộc trong cơ chế thị trường” với sự tham gia của Nhà nghiên cứu - cán bộ quản lý sân khấu lão thành, Gs-Ts Trần Trí Trắc, 2008

+ Tổ chức cuộc thi “Sáng tác về đề tài thầy cô và mái trường” ,2008, 2009, 2010.

-Ngoài ra, Khoa còn thường xuyên tổ chức cho sinh viên đi điền dã, tham quan, khảo sát, thực tế tại các di tích, danh lam thắng cảnh, cơ quan quản lý, các thư viện – cơ quan thông tin trong quá trình học tập.

4. Một số định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020

Ngoài những nhiệm vụ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch được giao, Khoa Quản lý xã hội sẽ đặc biệt tập trung vào một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý, từng bước giảng dạy trực tuyến khi đủ điều kiện;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành do khoa quản lý đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và phù hợp với bối cảnh yêu cầu nhân lực xã hội;

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục triển khai đào tạo chất lượng cao đối với ngành Quản lý văn hóa theo lộ trình, kế hoạch của nhà trường;

- Tiếp tục các thủ tục triển khai đào tạo ngành Văn hóa học bậc thạc sĩ;

- Kiện toàn tổ chức các Bộ môn và đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả;

- Xúc tiến hợp tác với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc triển khai đào tạo trong và ngoài trường, công tác hướng nghiệp, việc làm.


Các tin khác