Tổ chức và Xây dựng chính quyền
05/04/2020 10:35:15 GMT

CHUYÊN NGÀNH XÂY DNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

Trình độ đào tạo: Đại học


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo người học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức tốt, có ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có kiến thức chuyên môn toàn diện về ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Có năng lực và kỹ năng thực hành cơ bản, vận dụng sáng tạo kiến thức được học vào thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Người học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước sau khi tốt nghiệp có đầy đủ phẩm chất, kiến thức, kỹ năng làm việc tại các cơ quan, t chức;

- Làm chuyên viên tại các cơ quan Đảng, Nhà nước: Cán bộ chuyên trách trong các văn phòng Đảng ủy, các ban Đảng, các t chức chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở;

- Làm chuyên viên tham mưu về công tác dân vận, tuyên giáo trong tổ chức Đảng các cấp;

- Làm việc tại các đơn vị, cơ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân: Bộ phận xây dựng lực lượng, chính trị, tham mưu,...;

- Nghiên cứu, giảng dạy về Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước tại các Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị;

- Làm việc tại các văn phòng Đảng - Đoàn của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hên quan đến lĩnh vực hành chính công, chính sách công và phát triển bền vững.


III. CHUẨN ĐẦU RA

1. Kiến thức

1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

(1) Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam;

(2) Có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc;

(3) Có kiến thức bổ trợ về công nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công việc;

(4) Có kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, về môi trường và phát triển bền vững để trang bị kiến thức nền cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Kiến thức theo khối ngành

(1) Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, logic hình thức, tâm lý học để phục vụ hoạt động lãnh đạo, quản ;

(2) Có kiến thức về xã hội học và đại cương về văn hóa Việt Nam.

b. Kiến thức theo lĩnh vực

(1) Có những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nắm bắt được dư luận xã hội;

(2) Có kiến thức cơ bản về luật hiến pháp, luật lao động để làm cơ sở pháp lý cho hoạt động công vụ;

(3)Có những kiến thức về khoa học tổ chức nhà nước, khoa học quản lý; nguyên lý kinh tế;

(4)Có kiến thức về quản lý hành chính, thủ tục hành chính, điều hành công sở.

c. Kiến thức theo nhóm ngành

(1)Có kiến thức cơ bản về chính trị và chính sách công, kiến thức về giải quyết xung đột và tạo đồng thuận xã hội...;

(2) Có kiến thức về quản trị địa phương;

(3) Có kiến thức về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

1.3. Kiến thức ngành

(1) Có kiến thức lý luận và thực tiễn trong phạm vi ngành xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và các công tác của Đảng; phương thức lãnh đạo của Đảng;

(2) Người học có kiến thức về lý luận và thực tiễn tổ chức xây dựng chính quyền từ Trung ương đến địa phương và tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước, kiểm tra giám sát quyền lực nhà nước, xây dựng mô hình nhà nước pháp quyền dân chủ tiến bộ.

2. Kỹ năng

(1) Có khả năng nắm bắt, phân tích, đánh giá và chủ động xử lý có hiệu quả các vấn đề thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước các cấp;

(2) Có khả năng tham mưu, đề xuất, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý về tổ chức bộ máy chính quyền, bộ máy Đảng hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn;

(3)Có kỹ năng xử lý tình huống trong xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước;

(4) Có khả năng tiếp thu các bài học được tổng kết từ thực tiễn để vận dụng vào công tác xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước trong hoạt động công vụ;

(5)Có khả năng nắm bắt các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn và đưa ra các phương hướng, giải pháp để thực hiện;

(6)Có kỹ năng hoàn thành công việc đòi hỏi vận dụng kiến thức lý luận và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau;

(7)Có kỹ năng nghiên cứu, triển khai thực hiện, áp dụng các chính sách, các mô hình tổ chức vào công tác quản lý và điều hành;

(8)Có kỹ năng tham mưu và tham gia xây dựng kế hoạch công tác Đảng trong các cơ quan Đảng và địa phương;

(9)Có kỹ năng điều hành các hoạt động của cơ quan, tổ chức; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng ra quyết định...;

(10)Có kỹ năng đánh giá, phát hiện vấn đề tham mưu với các cấp lãnh đạo để giải quyết các tình huống xảy ra trong công tác Đảng, xây dựng Chính quyền Nhà nước;

(11)Có kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước và văn bản của Đảng, cũng như các kỹ năng lập hồ sơ công việc;

(12)Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ TT-BgdĐt ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

(13)Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông.


3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

(1)Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

(2)Có năng lực thực thi, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước và quản trị địa phương;

(3)Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng; có bản lĩnh tự tin, năng lực làm việc độc lập, sáng tạo và hội nhập;

(4)Tích cực tham gia xây dựng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có dũng khí đấu tranh chống lại các quan điểm sai lầm, phản động và các tệ nạn xã hội;

(5)Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có khả năng định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; có năng lực tự học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công việc và phát triển bản thân.


Các tin khác