Hành chính học
06/04/2020 10:03:16 GMT

KHOA HÀNH CHÍNH HỌC

I. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Hành chính học được thành lập theo Quyết định số212/QĐ-ĐHNV ngày 24/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Khoa Hành chính học là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

Về tổ chức các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;

- Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;

- Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;

- Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý;

- Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định;

- Thực hiện quy trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa;

- Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với hoạt động chuyên môn;

- Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa;

- Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, giảng viên và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa;

- Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng;

- Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

- Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Khoa có 19 giảng viên, trong đó có 06 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 01 cử nhân, 02 giảng viên đang học nghiên cứu sinh.

- Lãnh đạo khoa gồm có:

+ Trưởng khoa: TS. Đỗ Thị Thanh Nga

+ Phó Trưởng khoa:

1. TS. Bùi Thị Ngọc Hiền

2. TS. Trương Quốc Việt

- Bộ môn:

+ Bộ môn Quản lý công:

1. TS. Trương Quốc Việt: Q. Trưởng bộ môn

2. TS. Nguyễn Văn Phong: Phó Trưởng bộ môn

3. Thành viên: 06 cơ hữu, 14 thỉnh giảng

4. Số học phần phụ trách giảng dạy: 17

+ Bộ môn Lý luận và nghiệp vụ hành chính:

1. TS. Hà văn Hòa: Trưởng bộ môn

2. Thành viên: 07 cơ hữu, 06 thỉnh giảng

3. Số học phần phụ trách: 12

+ Bộ môn QLNN về ngành, lĩnh vực:

1. Ths. Lê Thị Lý: Trưởng bộ môn

2. Thành viên: 06 cơ hữu, 04 thỉnh giảng

3. Số học phần phụ trách: 11

- Giáo vụ khoa: 02.

Đội ngũ giảng viên của Khoa được đào tạo bài bản, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần, trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, cộng tác viên của Khoa là những nhà khoa học, nhà quản lý thực tiễn giàu kinh nghiệm đang công tác tại các bộ, ban ngành Trung ương; các trường đại học lớn, các viên nghiên cứu uy tín về lĩnh vực quản lý công, quản lý nhà nước, luật học, khoa học tổ chức.

III. Các ngành đào tạo thuộc Khoa quản lý

Khoa Hành chính học đang đảm nhận 27 học phần hệ đại học ngành Quản lý nhà nước; 17 học phần thuộc chương trình thạc sĩ Quản lý công và Lưu trữ học, Chính sách công, 07 chuyên đề chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 06 chuyên đề chương trình chuyên viên chính; 02 chuyên đề thuộc các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra các giảng viên của Khoa còn tham gia giảng dạy nhiều chuyên đề của chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, công chức của Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; bồi dưỡng kỹ năng ngắn hạn cho các bộ, ngành, địa phương như: Kỹ thuật điều hành công sở, Kỹ năng xây dựng và phát triển văn hoá công sở, Kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính …

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, các giảng viên trong Khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức khác nhau: tham gia nghiên cứu đề tài các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu, sách chuyên khảo, sách tham khảo; tham gia các cuộc hội thảo khoa học các cấp, toạ đàm khoa học; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành; tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng; viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

1. Ngành Quản lý công thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Quản lý công góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền công vụ, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công.

Chương trình được thiết kế khoa học, tiếp cận các chương trình tiên tiến của các nước có nền hành chính phát triển nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên sâu để nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo; khả năng phát hiện, phân tích các vấn đề thực tiễn giúp cho người học, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác quản lý vận dụng nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Chương trình Quản lý công được thiết kế linh hoạt phù hợp với thời gian biểu của học viên. Với 60 tín chỉ, 22 học phần và 10 tín chỉ luận văn, thời gian học trong 2 năm thực học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật sẽ giúp cho học viên vừa bảo đảm công việc, vừa tiếp nhận, cập nhật những kiến thức mới để áp dụng trong thực tiễn.

Tốt nghiệp ngành Quản lý công trình độ thạc sĩ, học viên có được kiến thức, kỹ năng...cụ thể sau:

a. Về kiến thức

- Kiến thức chung: Đạt kiến thức Triết học và ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu quản lý công;

- Kiến thức cơ sở ngành: Hiểu biết những kiến thức tổng quan về Quản lý công, chính trị, pháp luật trong quản lý công, kinh tế học trong quản lý công, khoa học Tổ chức, kiến thức về lịch sử các học thuyết quản lý, hành chính phát triển;

- Kiến thức chuyên ngành: Trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế vận hành tổ chức, quản trị nguồn nhân lực khu vực công, quản lý tài chính các tổ chức công, kiểm soát trong khu vực công, hoạch định và phân tích chính sách công....

- Khối kiến thức tự chọn: Được thiết kế linh hoạt, đa dạng để học viên lựa chọn cho phù hợp với vị trí mình đang công tác: dịch vụ công, phân cấp, phân quyền, quan hệ công chúng, kỹ năng lãnh đạo, quản trị địa phương, quản lý chiến lược, quản trị sự thay đổi trong khu vực công, phòng, chống tham nhũng trong quản lý công, chính sách kinh tế, chính sách tài nguyên, môi trường, chính sách văn hóa, y tế, giáo dục,...

b. Về kĩ năng

- Kỹ năng cứng

+ Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách công; phân tích và hoạch định được chính sách của một số ngành/ lĩnh vực cụ thể;

+ Kỹ năng phân tích và thiết kế tổ chức công;

+ Kỹ năng quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công;

+ Kĩ năng quản lý tài chính trong các tổ chức công;

+ Kĩ năng quản trị các tổ chức công, bao gồm: Quản lý chiến lược khu vực công; Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công; Quản trị sự thay đổi trong khu vực công; Quan hệ công chúng trong khu vực công; Phòng, chống tham nhũng trong quản lý công; Quản trị địa phương

- Kỹ năng mềm

+ Có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan.

+ Kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh phục vụ hoạt động chuyên môn.

c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Sau khi tốt nghiệp, học viên có các năng lực tự chủ và trách nhiệm sau đây:

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý công và đề xuất những sáng kiến có giá trị nâng cao khả năng vận dụng các nghiệp vụ vào thực tế;

- Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn về hoạt động quản lý công;

- Có khả năng đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;

- Có khả năng xây dựng chiến lược, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn;

- Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao liên quan đến hoạt động quản lý công; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề liên quan.

d. Vị trí việc làm

- Học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý công có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, chuyên viên hành chính tại các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công và khu vực tư.

- Có cơ hội học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục tham gia học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công.

2. Chương trình đào tạo đại học Quản lý nhà nước

Chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc của chuyên viên hành chính.

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Quản lý nhà nước được trang bị hệ thống các kiến thức, kỹ năng và thái độ cụ thể sau:

a) Về kiến thức

- Kiến thức giáo dục đại cương:

+ Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị nhằm giúp cho sinh viên kiên định lập trường, tư tưởng; có bản lĩnh chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; hình thành cho sinh viên phương pháp luận để giải quyết vấn đề.

+ Thông qua các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học trang bị cho sinh viên phông kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội, khoa học xã hội nhân văn nhằm phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

+ Các kiến thức về tin học văn phòng, ngoại ngữ.

- Kiến thức cơ sở ngành

+ Kiến thức cơ bản liên quan đến chính trị và hệ thống chính trị để giáo dục và rèn luyện ý thức chính trị của sinh viên khi ra trường làm trong các cơ quan nhà nước hiểu được về hệ thống chính trị Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nền công vụ.

+ Trang bị cho sinh viên kiến thức về khoa học quản lý nhằm giúp cho sinh viên nắm vững bản chất, nguyên tắc, phương pháp, công cụ quản lý.

+ Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về khoa học pháp lý nhằm giúp cho sinh viên nắm vững bản chất, vai trò, ý nghĩa của pháp luật, nội dung cơ bản của một số luật gắn liền với công tác quản lý nhà nước.

+ Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở về một số nghiệp vụ hành chính để sinh viên có thể thực hiện các kỹ năng và nghiệp vụ hành chính.

+ Kiến thức về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

- Kiến thức ngành

+ Kiến thức về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

+ Kiến thức về quản lý nhân sự trong khu vực công

+ Kiến thức về hoạch định và phân tích chính sách công

+ Kiến thức về quản lý kinh tế, tài chính công

+ Kiến thức về quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, địa giới hành chính, tài nguyên và môi trường, nông thôn, đô thị...

+ Kiến thức về nghiệp vụ hành chính:tổ chức cuộc họp, lập kế hoạch, thủ tục hành chính, điều hành công sở...

b) Về kỹ năng

- Kỹ năng cứng:

+ Lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, bố trí nhân sự, kiểm tra, đánh giá về nhân sự.

+ Soạn thảo các loại văn bản quản lý nhà nước; Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan.

+ Tổ chức làm việc khoa học, tổ chức hội họp, tiếp khách.

+ Lập kế hoạch công việc, triển khai thực hiện, phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

+ Giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cơ bản như tư pháp, xây dựng, đất đai, chứng thực....

+ Có khả năng nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý.

- Kỹ năng mềm:

+ Phân tích vấn đề: Khả năng khảo sát, phân tích vấn đề về quản lý hành chính. Viết, thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề liên quan đến công việc của một chuyên viên hành chính.

+ Giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra thuộc nhiệm vụ của chuyên viên hành chính.

+ Làm việc theo nhóm: Khả năng thích nghi và hòa nhập nhanh vào nhóm, phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ thành viên khác, trao đổi giữa các thành viên.

+ Lập kế hoạch, quản lý thời gian: Lập được các kế hoạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị. Quản lý thời gian có hiệu quả.

+ Giao tiếp công vụ: Lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng.

+ Tự học, tự đào tạo: có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành.

+ Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng tin học cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn.

c) Về thái độ

- Hình thành thái độ làm việc của một chuyên viên hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm trong khi thi hành công vụ.

- Tích cực tự học và cập nhật kiến thức để nâng cao năng lực bản thân và hiệu quả làm việc, thích ứng với sự phát triển của xã hội.

d) Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể trở thành chuyên viên hành chính tại các vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên hành chính theo dõi Cải cách hành chính

- Chuyên viên hành chính tổng hợp

- Chuyên viên hành chính tại bộ phận 1 cửa

- Chuyên viên hành chính quản lý chính quyền địa phương

- Quản lý cán bộ, công chức cấp xã

- Quản lý nhân sự và đội ngũ

- Quản lý tổ chức – biên chế

IV. Danh sách viên chức Khoa Hành chính học

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS.GVC. Đỗ Thị Thanh Nga

Trưởng khoa

2

TS. Bùi Thị Ngọc Hiền

Phó Trưởng khoa

3

TS. Trương Quốc Việt

Phó Trưởng khoa,

phụ trách bộ môn Quản lý công

4

ThS. Lê Thị Lý

Phó Tổ trưởng Bộ môn Quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực

5

TS. GVC. Hà Văn Hòa

Trưởng Bộ môn Lý luận và Nghiệp vụ Hành chính

6

TS. Nguyễn Văn Phong

Phó Trưởng Bộ môn Quản lý công

7

ThS. Trần Thu Trang

Giảng viên

8

ThS. Hoàng Thị Thúy Vân

Giảng viên

9

ThS. Giang Thị Ngọc

Giảng viên

10

ThS.Phùng Thị Thanh Loan

Giảng viên

11

TS. Trần Thị Huyền Trang

Giảng viên

12

ThS. Trần Kim Anh

Giảng viên

13

ThS. Trịnh Thị Thùy Anh

Giảng viên

14

ThS. Phạm Thị Tuyết Mai

Giảng viên

15

ThS. Trần Thị Hoàng Anh

Giảng viên

16

ThS. Lê Sơn Tùng

Giảng viên

17

ThS. Nguyễn Thị Hải Hà

Giảng viên

18

CV. Nguyễn Đức Dũng

Chuyên viên

19

ThS. Nguyễn Thùy Duyên

Chuyên viên

V. Thông tin liên hệ

Khoa Hành chính học, Phòng 301 tầng 3 nhà C, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Điện thoại: (024)3. 7532.864 - máy lẻ 218.

- Email: khoahanhchinhhocdhnv@gmail.com

- Facebook: Khoa Hành chính học – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

VI. Một số hình ảnh hoạt động nổi bật của Khoa Hành chính học

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

cùng Ban Giám hiệu chụp ảnh lưu niệm với giảng viên Khoa Hành chính học

Khoa Hành chính học thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Giao lưu, hợp tác với các trường Đại học nước Cộng hòa Italia

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Hành chính học

Khoa thường xuyên mời các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành

nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về chuyên môn, học thuật

Hoạt động kết nối, hợp tác với cả khu vực tư để tạo việc làm cho sinh viên

Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể thao của sinh viên khoa Hành chính học

Sinh viên Khoa Hành chính học đạt giải ba Hội thi Thanh niên với cải cách

hành chính và văn hóa công sở cấp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Các tin khác