Khoa học Chính trị
06/04/2020 08:34:06 GMT

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC, CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG,  KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2020

I. Các ngành đào tạo của Khoa Khoa học chính trị

1. Thạc sĩ Chuyên ngành Chính sách công, Mã số: 83.40.402

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Chuyên ngành chính sách công

+ Tiếng Anh: Specialized Public policy

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo chuẩn: Hai năm (24 tháng)

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Chuyên ngành Chính sách công

+ Tiếng Anh: Master of Public policy

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

Chỉ tiêu dự kiến: 25 chỉ tiêu. Địa điểm tuyển sinh tại Hà Nội. (Thông tin tuyển sinh người học theo dõi tại website nhà trường: truongnoivu.edu.vn, mục Tuyển sinh).

- Lý do theo học Thạc sĩ Chính sách công:

Một là, xuất phát từ vị trí, vai trò của ngành học: Chính sách công là một lĩnh vực khoa học xã hội, dựa trên những nguyên tắc kinh tế học, chính trị học, xã hội học, luật học và những chuyên ngành khác. Tuy nhiên, không giống với những ngành khoa học khác, Chính sách công hoạt động nghiên cứu trên cơ sở định hướng ứng dụng và đề ra những giải pháp cụ thể cho những vấn đề kinh tế - xã hội đang diễn ra trên thực tế. Việc nghiên cứu chính sách công không phải là những lý thuyết mơ hồ mà nhằm vận dụng lý thuyết và những bằng chứng thực tế để hoạch định, thực thi, phân tích và đánh giá những chính sách. Từ đó giúp cải thiện đời sống của nhân dân, cải thiện tình hình phát triển của cơ quan, đơn vị và các tổ chức công tư.

Hai là, do nhu cầu xã hội: Trước xu thế hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và kỷ nguyên công nghệ 4.0, các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng cần đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc nắm bắt thời cơ để thiết kế, triển khai và đánh giá chính sách. Đối với Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình phát triển, nhu cầu hoạch định, thực thi, phân tích và đánh giá chính sách diễn ra thường xuyên, liên tục, đòi hỏi nguồn nhân lực về cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công và tư là rất lớn. Đặc biệt là các nhà hoạch định, thực thi, đánh giá, phân tích chính sách trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; các doanh nghiệp; các tổ chức kinh tế - xã hội, cho đến các giảng viên, nghiên cứu viên tại các Học viện, trường và các viện. Trong bối cảnh đó, chính sách công đang bắt đầu trở thành một ngành khoa học được một số cơ sở giáo dục - đào tạo quan tâm nghiên cứu và giảng dạy. Vì vậy, nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về Chính sách công đang là một yêu cầu cấp thiết đối với quá trình phát triển xã hội.

Ba là, xuất phát từ cơ sở đào tạo: Với điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo, đội ngũ giảng viên trình độ cao, chương trình đào tạo hiện đại, gắn liền với chính sách công trong lĩnh vực nội vụ, điều kiện học tập thuận lợi việc lựa chọn theo học chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách công ở Đại Học Nội vụ Hà Nội là một lựa chọn tốt đối với người học.

- Mục tiêu, đối tượng đào tạo thạc sỹ Chính sách công:

Đào tạo thạc sĩ Chính sách công nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học, có chuyên môn sâu về khoa học chính sách, có năng lực hoạch định, phân tích, thực thi, đánh giá và phản biện chính sách; Chương trình cung cấp cho các học viên cơ sở lý luận, phương pháp tư duy khoa học biện chứng, kiến thức thực tiễn, cùng các công cụ phân tích đánh giá chính sách công trên nền tảng cách tiếp cận, tư duy kinh tế, chính trị và pháp luật. Qua đó, học viên hiểu rõ và có thể thực hành việc hoạch định, thực thi, đánh giá, phân tích, phản biện và giám sát các chiến lược chính sách phát triển của Nhà nước, cơ quan, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy chuyên sâu về chính sách công. Học viên tốt nghiệp có được một nền tảng kiến thức đủ rộng chuyên sâu về các lĩnh vực chính sách trên thế giới và tại Việt Nam. Hình thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghề nghiệp trong việc quá trình hoạch định, thực thi, đánh giá, phân tích, phản biện và giám sát chính sách công.

Đối tượng đào tạo thạc sĩ Chính sách công chủ yếu hướng đến là: cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công và tư. Nhất là các nhà hoạch định, phân tích, đánh giá, phản biện chính sách từ Trung ương tới địa phương; các nhà phân tích chính trị, kinh tế, xã hội; các giảng viên, nghiên cứu viên về chính sách công; những nhà quản lý đơn vị kinh tế, xã hội thuộc các thành phần kinh tế; những nhân viên chính sách tại các công ty; những sinh viên có nhu cầu học lên tiếp chương trình sau đại học ngành Chính sách công.

2. Cử nhân ngành Chính trị học, Mã ngành: 7310201

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Chính trị học

+ Tiếng Anh: Politics

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Thời gian đào tạo chuẩn: 04 năm

- Tên văn bằng ngành chính trị sau khi tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Chính trị học

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Politics

- Phương thức tuyển sinh: Theo kết quả thi THPT Quốc gia (A10, C00, C20, D01): 60 chỉ tiêu và Theo kết quả học tập THPT (A10, C00, C20, D01): 23 chỉ tiêu; Xét tuyển thẳng: 02 chỉ tiêu.

Địa điểm tuyển sinh: Trụ sở chính tại Hà Nội

(Thông tin tuyển sinh người học theo dõi tại website nhà trường: truongnoivu.edu.vn, mục Tuyển sinh).

- Mục tiêu đào tạo:

Ngành Chính trị học được xây dựng trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về lĩnh vực chính trị học trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan sự nghiệp công lập và ngoài công lập, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ.

Trong xã hội hiện đại, Chính trị học là một ngành học được ưa chuộng vì nó cung cấp hệ thống tri thức cơ bản, nền tảng về các vấn đề chính trị, xã hội và những kĩ năng giải quyết những vấn đề gặp phải trong sự vận động phức tạp của đời sống. Do đó, đào tạo cử nhân Chính trị học giúp người học hình thành kĩ năng tư duy lí luận về chính trị, thu thập và xử lí thông tin chính trị, nghiên cứu, viết, thuyết trình, giảng dạy Chính trị học, thực hành văn bản chính trị; Kĩ năng tiếp cận và xử lí tình huống chính trị, phân tích quá trình hoạch định, tổ chức thực thi, đánh giá và điều chỉnh chính sách; Kĩ năng nghiên cứu, đánh giá truyền thông và khai thác truyền thông trong chính trị, phân tích, bình luận chính trị trên các phương tiện truyền thông đại chúng và kĩ năng thực hành Chính trị học khi tham gia hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực của đời. Tiếp tục phát triển kiến thức mới và có khả năng tham gia học tập ở trình độ cao hơn; có đạo đức công dân và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

- Các cơ hội việc làm ngành Chính trị học:

+ Trong khu vực công: Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội; Làm phóng viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị tại các báo, đài trung ương và địa phương;

+ Trong khu vực tư: Làm chuyên viên, nhân viên trong các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực văn hóa xã hội, các tổ chức tư vấn về các vấn đề xã hội.

+ Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo liên quan đến chính trị học (Học viện, Viện, Trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm Bồi dưỡng chính trị…)

3. Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Chính sách công, Mã ngành: 7310201-01

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Chính trị học, chuyên ngành chính sách công

+ Tiếng Anh: Politics, Specialized Public policy

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Thời gian đào tạo chuẩn: 04 năm

- Tên văn bằng ngành chính trị sau khi tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Chính trị học, Chuyên ngành Chính sách công

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Politics, Specialized Public policy

- Phương thức tuyển sinh: Theo kết quả thi THPT Quốc gia (A10, C00, C20, D01): 60 chỉ tiêu và Theo kết quả học tập THPT (A10, C00, C20, D01): 23 chỉ tiêu; Xét tuyển thẳng: 02 chỉ tiêu.

Địa điểm tuyển sinh: Trụ sở chính tại Hà Nội

(Thông tin tuyển sinh người học theo dõi tại website nhà trường: truongnoivu.edu.vn, mục Tuyển sinh).

- Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu đào tạo chuyên ngành chính sách công thuộc ngành Chính trị học được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về lĩnh vực chính sách công trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan sự nghiệp công lập và ngoài công lập, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ... Chuyên ngành Chính sách công giúp người học hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học chính sách; hình thành kiến thức về hoạch định, thực thi, phân tích, đánh giá chính sách; nắm vững kỹ năng cơ bản trong công tác giám sát, phản biện và tuyên truyền chính sách công; Hơn thế nữa, người học có phương pháp nghiên cứu, hoạt động chính sách công để định hướng và đề ra những giải pháp cụ thể cho những vấn đề thực tế.

Không chỉ được cung cấp về kiến thức và kỹ năng, sinh viên tốt nghiệp còn được đào tạo về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc phân tích, quản lý, hoạch định, thực thi chính sách. Hình thành nhận thức và thái độ đúng đắn về công việc sẽ đảm nhận sau khi tốt nghiệp, có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nước, yêu chế độ, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; có lòng yêu nghề, yêu công việc, có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

- Cơ hội việc làm chuyên ngành Chính sách công:

+ Làm cán bộ, công chức tham mưu, tư vấn, hoạch định, thực thi, đánh giá, phân tích, giám sát, phản biện chính sách trong các tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; các doanh nghiệp; các tổ chức kinh tế - xã hội.

+ Làm nghiên cứu viên tại các các viện nghiên cứu; chuyên viên chính sách tại các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ; các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn đầu tư, quản lý dự án và phát triển cộng đồng và có khả năng trở thành những chuyên gia tư vấn và phản biện chính sách công.

+ Làm việc và tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu chính trị, chính sách và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo chuyên ngành liên quan đến Chính sách công.

II. Quyền lợi của học viên, sinh viên

- Học tập tại trường với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại;

- Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, chuyên môn tốt;

- Có cơ hội giao lưu quốc tế với các trường ĐH như: ĐH Giessen; Đại học Posdams (CHLB Đức)…

III. Thông tin liên hệ

Khoa Khoa học chính trị, Phòng A404 - A405, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - số 36 đường Xuân La - phường Xuân La - quận Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (024)3. 7532.864 - máy lẻ 103

Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhkhct.huha/

Các tin khác