Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
02/07/2020 05:25:30 GMT
Phòng Khảo thí và BĐCL thông báo kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Ngoại ngữ và Tin học đối với khoá nhập học năm 2018 và năm 2019.
Chi tiết về kế hoạch thi và lịch thi xem các file gắn kèm sau:
1. Học phần Ngoại ngữ
- Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Ngoại ngữ học kỳ II năm học 2019-2020
- Lịch thi kết thúc học phần Ngoại ngữ, học kỳ II năm học 2019-2020
2. Học phần Tin học
- Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Tin học, học kỳ II năm học 2019-2020
- Lịch thi kết thúc học phần Tin học, học kỳ II năm học 2019-2020
Các tin khác