Tin tức hoạt động hợp tác Quốc tế
08/07/2020 10:59:03 GMT

CALL FOR SELECTION OF EXTERNAL EXPERT ON QUALITY ASSESSMENT FOR THE ERASMUS+ PROJECT: “MONITORING TRENDS IN VIETNAMESE GRADUATES” EMPLOYMENT” - MOTIVE

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN GIA KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHO DỰ ÁN ERASMUS+: “ ĐÁNH GIÁ CÁC XU HƯỚNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP TẠI VIỆT NAM – MOTIVE”

Hanoi University of Home Affairs is a partner in the Project “Monitoring Trends in Vietnamese graduates employment” (MOTIVE), co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union. For more information regarding the partnership, objectives, events, etc. please visit the Project website: www.motive-euproject.net

To continue the next steps of the project, our organization works with AlmaLaurea Interuniversity Consortium to call for selection of external expert on quality assesment for the Erasmus+ Project: “Monitoring Trends In Vietnamese graduates’ Employment” – MOTIVE (please find attached files below).

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đối tác của Dự án “ Đánh giá các xu hướng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp tại Việt Nam – MOTIVE”, được tài trợ bởi Chương trình Erasmus + của Liên minh Châu Âu. Để biết thêm thông tin về quan hệ đối tác, mục tiêu, sự kiện, v.v. vui lòng truy cập trang web của Dự án: www.mactor-euproject.net.

Tiếp theo các hoạt động của Dự án, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Tổ chức mạng lưới Đại học AlmaLarea để tiến hành tuyển dụng vị trí Chuyên gia phụ trách về chất lượng cho Dự án của Erasmus+: “Đánh giá các xu hướng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp tại Việt Nam – MOTIVE” (xin tham khảo toàn văn thông báo tuyển dụng và đơn đăng ký ở tài liệu đính kèm).

  1. Thông báo tuyển dụng.
  2. Mẫu đơn đăng ký.
Các tin khác