Lịch công tác
Lịch công tác tuần của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022 16/01/2022 22:05
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác tuần của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022 10/01/2022 08:45
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác tuần của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022 04/01/2022 10:07
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 27/12/2021 10:10
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021 13/12/2021 06:45
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của của Trường từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021 05/12/2021 10:27
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021 28/11/2021 20:52
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021
Lịch công tác tuần của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021 22/11/2021 10:51
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021 14/11/2021 20:47
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 31/10/2021 17:38
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021