Lịch công tác
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 27/06/2022 08:15
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022 20/06/2022 08:42
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022 12/06/2022 22:48
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của lãnh đạo và của trường từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022 05/06/2022 11:37
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022
Lịch công tác tuần của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022 30/05/2022 08:15
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của lãnh đạo và của Trường từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022 23/05/2022 08:53
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022 16/05/2022 08:56
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022 09/05/2022 08:35
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 01/5/2022 đến ngày 06/5/2022 04/05/2022 08:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 01/5/2022 đến ngày 06/5/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022 25/04/2022 08:42
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022