Hoạt động KHCN
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT "KINH TẾ, PHÁT TRIỂN VÀ BỀN VỮNG" Chủ đề: "Biến đổi toàn cầu và phát triển bền vững tại các nền kinh tế mới nổi khu vực Châu Á" (EDESUS 2019) 31/05/2019 16:32
Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội năm 2020 28/03/2019 16:57
Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 17/01/2019 08:25
Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 11/09/2018 21:00
Việc tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện tự năm 2019 đợt I của quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 11/09/2018 21:00
DANH SÁCH ĐỀ TÀI CÁC CẤP GIAO TỪ NĂM 2014 ĐÃ TỔ CHỨC NGHIỆM THU 15/05/2018 16:23
Kê khai khối lượng giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2016 - 2017. 25/08/2017 09:11
Thông báo đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH, CN cấp Bộ và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014 của Sở Khoa học công và Công nghệ tỉnh Bến Tre 13/01/2014 13:22
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 27/12/2013 15:08
Đăng ký sáng kiến năm 2013 23/10/2013 15:08