Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ I (các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 18/04/2018 16:53
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV, lớp Đại học Quản lý Nhà nước 1606QLNA (khóa học 2016-2020), hình thức vừa làm vừa học 02/04/2018 16:40
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VIII trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2014 - 2018 29/03/2018 11:14
Kế hoạch Thi kết thúc học phần lần 2 thuộc Trung tâm Ngoại ngữ quản lý 14/03/2018 16:28
Thời khóa biểu các lớp Đại học liên thông chính quy trúng tuyển năm 2016, 2017 và văn bằng 2 trúng tuyển năm 2017 học kỳ I năm học 2017-2018 từ ngày 26/03/2018 - 24/06/2018. 14/03/2018 09:01
Thời khóa biểu các lớp Đại học liên thông chính quy trúng tuyển năm 2016, 2017 và văn bằng 2 trúng tuyển năm 2017 từ ngày 12/03/2018 - 25/03/2018 09/03/2018 21:36
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC ĐHLT 2016, 2017, VB2 2017 hệ CHÍNH QUY từ ngày 26/02/2018 - 11/03/2018 21/02/2018 11:45
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ thạc sĩ, niên khóa 2017 - 2019 chuyên ngành Lưu trữ học định hướng ứng dụng, khóa 1 06/02/2018 11:04
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Vô địch Tin học Văn phòng năm 2018" 31/01/2018 15:05
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VI và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2015 - 2018 25/01/2018 14:55