Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thời khóa biểu học trực tuyến đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy 20/03/2020 15:44
Thông báo hoãn thi kết thúc học phần các lớp Đại học Liên thông chính quy và Vừa làm vừa học 19/02/2020 16:01
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng thông báo hoãn thi kết thúc học phần các lớp Đại học Liên thông chính quy và Vừa làm vừa học
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần 07/02/2020 14:46
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần các lớp Đại học hệ Liên thông chính quy và hệ Vừa làm vừa học
Thời khóa biểu các lớp Đại học, Đại học liên thông chính quy và hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 04/02/2020 15:24
Thời khóa biểu các lớp Đại học, Đại học liên thông chính quy và hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020
Kế hoạch thi trình độ Đại học hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2017, và trúng tuyển năm 2018 30/01/2020 11:27
Kế hoạch thi trình độ Đại học hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2017, và trúng tuyển năm 2018
Thông báo kết quả đăng ký học phần và thời gian, địa điểm bàn giao sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy đi học Giáo dục quốc phòng và an ninh 13/01/2020 16:35
Thông báo kết quả đăng ký học phần và thời gian, địa điểm bàn giao sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy đi học Giáo dục quốc phòng và an ninh
Thông báo thay đổi hình thức thi, thời gian thi 02 học phần Quản trị học lớp 1805QTVA,B,C và học phần Lưu trữ tài liệu điện tử lớp 1605LTHA,B 25/12/2019 15:40
Kế hoạch tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2019 20/12/2019 14:51
Kế hoạch tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2019
Thông báo đăng ký học, học lại học phần GDQPAN cho sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016,2017 và 2018 20/12/2019 14:50
Thông báo đăng ký học, học lại học phần GDQPAN cho sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016,2017 và 2018
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp đại học đang học tại Trường 11/12/2019 15:18
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019-2020 đối với các lớp đang học tại Trường