Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông báo về việc kiểm tra đánh giá các chuyên đề đầu khóa năm học 2022-2023 đối với sinh viên đại học hình thức chính quy trúng tuyển vào Trường năm 2022 27/10/2022 21:24
Thông báo về việc kiểm tra đánh giá các chuyên đề đầu khóa năm học 2022-2023 đối với sinh viên đại học hình thức chính quy trúng tuyển vào Trường năm 2022
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2021 22/08/2022 11:24
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2021
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy 08/08/2022 17:03
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
Dự thảo thời khoá biểu đợt 2 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022 (học kỳ phụ) 07/06/2022 19:52
Dự thảo thời khóa biểu đợt 2 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022 (học kỳ phụ)
Lịch thi, chấm thi học phần Giáo dục thể chất trình độ Đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 và Đại học liên thông chính quy khóa 2019, 2020 17/05/2022 18:58
Lịch thi, chấm thi học phần Giáo dục thể chất trình độ Đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 và Đại học liên thông chính quy khóa 2019, 2020
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (dành cho đối tượng học lại) và hệ liên thông chính quy khóa 2019, 2020 04/05/2022 16:30
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (dành cho đối tượng học lại) và hệ liên thông chính quy khóa 2019, 2020
Hướng dẫn thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy khóa học 2021-2025 25/02/2022 09:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hướng dẫn thi kết thúc học kỳ I trình độ đại học hình thức chính quy khóa học 2021-2025 bằng hình thức trực tuyến
Thông báo Tổ chức học kỳ phụ đợt 1 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022 09/02/2022 09:23
Thông báo Tổ chức học kỳ phụ đợt 1 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Thông báo lịch thi bổ sung Giáo dục thế chất hệ chính quy, khóa 2018 22/12/2021 14:56
Thông báo lịch thi bổ sung Giáo dục thế chất hệ chính quy, khóa 2018
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2018 16/12/2021 16:30
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2018