Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần IV (lớp học lại, học cải thiện điểm năm học 2016 -2017) 27/06/2017 15:58
Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017 23/06/2017 14:27
Kế hoạch thi kết thúc học phần thuộc Trung tâm Ngoại ngữ quản lý (Ban hành 20/06/2017) 20/06/2017 15:59
Kế hoạch thi kết thúc học phần thuộc Trung tâm Ngoại ngữ quản lý (Ban hành 20/06/2017) 20/06/2017 15:57
Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017 17/06/2017 17:53
Kế hoạch Thi kết thúc các học phần thuộc Trung tâm Tin học quản lý. 15/06/2017 10:58
Kế hoạch Thi kết thúc các học phần thuộc Trung tâm Tin học quản lý. 15/06/2017 10:56
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ Đại học hệ chính quy, khóa học 2016 - 2020 và trình độ Cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2016 - 2019. 14/06/2017 09:15
Thông báo Về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần III (các lớp học lại, học cải thiện điểm) 12/06/2017 15:04
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần III (lớp học lại, học cải thiện điểm năm học 2016 -2017) 12/06/2017 14:59