Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG 31/01/2019 16:01
Lịch thi chấm thi các lớp đại học của các khoá học vừa làm, vừa học, liên thông vừa làm vừa học, nhập học các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 25/01/2019 15:22
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học liên thông hệ chính quy, khóa học 2016 - 2018. 24/01/2019 15:36
Thông báo về việc đăng ký lịch học chương trình đào tạo thứ hai (song bằng) trình độ đại học 23/01/2019 15:10
Kế hoạch số 83 thi chấm thi kết thúc học phần học kỳ lớp Đại học liên thông Lưu trữ học khóa (2016-2018) hình thức vừa làm vừa học (Mã lớp 1608LTHA) học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 18/01/2019 17:12
Thông báo chuyển lịch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2017 - 2019 (Lớp 1711DVPA vả 1711VTHA) 11/01/2019 19:10
Thông báo về việc thay đổi hình thức và thời gian thi học phần Marketing văn hóa, tra cứu thông tin của lớp 1505QLVA,B; 1505KHTA,B 04/01/2019 10:40
Kế hoạch thi,chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ đại học, hệ liên thông chính quy, trúng tuyển năm 2017 04/01/2019 10:34
Thông báo lịch thi lý thuyết (chuyển đổi từ hình thức thi thực hành sang hình thức lý thuyết) kỳ thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ ĐH hệ chính quy, KH 2015 - 2019, CĐ hệ chính quy, KH 2016 - 2019 và KH 2017 - 2019 04/01/2019 08:36
Thông báo về việc thay đổi lịch thi kết thúc học phần 03/01/2019 08:47