Thời khóa biểu - Lịch thi
Dự thảo thời khoá biểu đợt 2 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022 (học kỳ phụ) 07/06/2022 19:52
Dự thảo thời khóa biểu đợt 2 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022 (học kỳ phụ)
Lịch thi, chấm thi học phần Giáo dục thể chất trình độ Đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 và Đại học liên thông chính quy khóa 2019, 2020 17/05/2022 18:58
Lịch thi, chấm thi học phần Giáo dục thể chất trình độ Đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 và Đại học liên thông chính quy khóa 2019, 2020
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (dành cho đối tượng học lại) và hệ liên thông chính quy khóa 2019, 2020 04/05/2022 16:30
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (dành cho đối tượng học lại) và hệ liên thông chính quy khóa 2019, 2020
Hướng dẫn thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy khóa học 2021-2025 25/02/2022 09:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hướng dẫn thi kết thúc học kỳ I trình độ đại học hình thức chính quy khóa học 2021-2025 bằng hình thức trực tuyến
Thông báo Tổ chức học kỳ phụ đợt 1 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022 09/02/2022 09:23
Thông báo Tổ chức học kỳ phụ đợt 1 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Thông báo lịch thi bổ sung Giáo dục thế chất hệ chính quy, khóa 2018 22/12/2021 14:56
Thông báo lịch thi bổ sung Giáo dục thế chất hệ chính quy, khóa 2018
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2018 16/12/2021 16:30
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2018
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp đại học hệ chính quy 30/07/2021 09:25
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp đại học hệ chính quy
Thông báo nhận đề và nộp bài thi kết thúc học phần học kỳ I, đại học liên thông trúng tuyển năm 2020 16/06/2021 15:17
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, hệ liên thông chính quy khóa 2017, 2018 (Dành cho đối tượng học lại - đợt 1) 11/06/2021 10:45
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, hệ liên thông chính quy khóa 2017, 2018 (Dành cho đối tượng học lại - đợt 1)