Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo về việc hủy thi học phần Quản lý dịch vụ văn hóa 11/10/2017 17:34
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ V trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2015 - 2019 và trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2015 - 2018 09/10/2017 16:49
Kế hoạch thi kết thúc học phần thuộc Trung tâm TIn học quản lý 06/10/2017 08:36
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 đối với các lớp Cao đẳng chính quy trúng tuyển năm 2017 04/10/2017 15:03
Thông báo về việc bổ sung học học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần VI (các lớp học lại, học cải thiện điểm) 03/10/2017 11:46
TKB học kỳ IV ĐHLT, CĐLT 2015, học kỳ II ĐHLT 2016 02/10/2017 13:53
Phòng Quản lý đào tạo gửi bổ sung Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 của các lớp Đại học trúng tuyển năm 2014, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2015, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2016 02/10/2017 13:42
Thời khóa biểu 3 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (từ 02/10/2017 - 22/10/2017) đối với các lớp Cao đẳng chính quy trúng tuyển năm 2017. 28/09/2017 10:39
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần VI (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm học 2016-2017 25/09/2017 20:39
Từ 25/9/2017 đến 01/10/2017 25/09/2017 09:31