Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Kế hoạch thi kết thúc học phần kỳ II năm học 2017-2018 các lớp Đại học vừa làm vừa học, học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 20/06/2018 10:19
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần Tiếng Anh 3, trình độ đại học, hệ chính quy, học kỳ II năm học 2017-2018 15/06/2018 15:33
Quyết định ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc kỳ thi kết thúc học phần Tin học, Ngoại ngữ trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy, học kỳ II năm học 2017-2018 15/06/2018 10:34
Thông báo về việc chỉnh lịch thi kết thúc học phần Kiến trúc máy tính và bổ sung lớp dự thi kết thúc học phần Tin học cơ bản 2, trình độ Đại học, hệ chính quy, học kỳ II năm học 2017-2018 31/05/2018 15:49
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần 31/05/2018 15:47
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Tin học cơ bản 1, Tin học cơ bản 2 trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, học kỳ II năm học 2017-2018 29/05/2018 08:23
Kế hoạch thi kết thúc học phần Tiếng Anh 2 và Tiếng Anh 3, trình độ Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy, học kỳ II năm học 2017-2018 29/05/2018 08:21
Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ III (đợt 1) trình độ Đại học hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2016 29/05/2018 08:19
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV trình độ Đại học hệ chính quy, khóa học 2016 - 2020 và trình độ Cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2016 - 2019. 22/05/2018 14:44
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, trúng tuyển năm 2017 22/05/2018 14:41