Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo số 58 về kỳ thi học kỳ phụ năm 2019 03/10/2019 10:34
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo về việc bổ sung học phần vào kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần II năm 2019
Thông báo số 55 về việc bổ sung học phần vào kỳ thi phụ lần II năm 2019 30/09/2019 15:17
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo bổ sung học phần vào kỳ thi phụ lần II năm 2019
Thông báo số 52 và 53 về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II năm 2019 25/09/2019 10:50
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo số 52 và 53 về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II năm 2019
Thông báo bổ sung học phần vào kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II (Các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 18/09/2019 11:50
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần II (Lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 09/09/2019 15:12
Thông báo về việc bổ sung học phần vào thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 09/09/2019 15:12
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II năm học 2019 (ngày 14/9/2019); 09/09/2019 15:03
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp đại học liên thông chính quy và các lớp đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 04/09/2019 15:20
Thời khóa biểu đợt 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp đại học chính quy 04/09/2019 15:20
Lịch thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông hệ chính quy nhập học năm 2017 và 2018 học tại Trường 13/08/2019 15:53
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông hệ chính quy nhập học năm 2017 và 2018 học tại trụ sở chính Hà Nội.