TIN TỨC DỊCH VỤ CÔNG
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ khóa 210 18/10/2022 09:02
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ khóa 210
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ k204 09/03/2021 10:09
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ k204
Biểu mẫu thống kê công việc hàng ngày 23/02/2021 18:13
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, nghiệp vụ Văn thư,nghiệp vụ Lưu trữ, Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện 15/09/2020 15:54
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, nghiệp vụ Văn thư,nghiệp vụ Lưu trữ, Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Nghiệp vụ Văn thư,Nghiệp vụ Lưu trữ,Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện khóa 201 27/07/2020 10:51
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Nghiệp vụ Văn thư,Nghiệp vụ Lưu trữ,Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện khóa 201
Giới thiệu ngành Hệ thống thông tin 05/04/2020 09:23
Đào tạo người học trình độ đại học Hệ thống thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin; Có khả năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực ngành nội vụ ...
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ 09/08/2019 16:06
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý theo Quyết định số 1828/QĐ-BNV ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ công 09/08/2019 15:38
Công bố Quyết định số 1303/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ công.
Thông báo về việc cảnh giác trước những thông tin chiêu sinh mạo danh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên mạng xã hội và Internet 07/09/2018 10:42
TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG 20/07/2018 13:37