TIN TỨC DỊCH VỤ CÔNG
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ 09/08/2019 16:06
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý theo Quyết định số 1828/QĐ-BNV ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ công 09/08/2019 15:38
Công bố Quyết định số 1303/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ công.
Thông báo về việc cảnh giác trước những thông tin chiêu sinh mạo danh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên mạng xã hội và Internet 07/09/2018 10:42
TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG 20/07/2018 13:37
TẠP CHÍ KHOA HỌC NỘI VỤ 07/03/2013 11:43
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 13/01/2013 23:28
TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ 13/01/2013 23:27