Chế độ chính sách
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019 01/11/2018 11:18
Dự kiến miễn giảm học phí và hỗ trợ chi chí học tập đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018 20/03/2018 16:39
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 cho 49 sinh viên các lớp hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 học tại Trường 18/01/2018 15:11
Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018 15/01/2018 15:40
Cấp hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 học kỳ 1 năm học 2017-2018 13/12/2017 22:48
Danh sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 03/12/2017 07:36
Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên 23/11/2017 10:48
Quyết định cấp hỗ trợ chi phí học tập cho 133 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo thuộc các lớp chính quy học tại Trường 19/08/2016 10:05
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 19/08/2016 10:02
Những câu hỏi thường gặp về chế độ chính sách 12/01/2016 08:26