Học bổng
Danh sách các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021 20/12/2021 15:55
Danh sách các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
Danh sách dự kiến học bổng kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 26/07/2021 16:26
Danh sách dự kiến học bổng kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2021
Dự kiến học bổng học kỳ 2 các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2017-2018-2019 10/06/2021 14:01
Dự kiến học bổng học kỳ 2 các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2017-2018-2019
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 02/04/2021 10:51
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 25/06/2020 15:35
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp hệ chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 08/05/2020 15:39
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp hệ chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên các lớp chính quy trúng tuyển năm 2019 được học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 28/11/2019 16:00
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 23/06/2019 08:47
Dự kiến học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 09/04/2019 15:57
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp đại học 2018 hệ chính quy được học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 10/12/2018 16:21