Học bổng
Dự kiến danh sách sinh viên khóa 2018, 2019, 2020 đạt học bổng năm học 2021-2022 21/06/2022 08:35
Danh sách sinh viên các lớp bậc đại học hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2018-2019 đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2021-2022 và sinh viên các lớp bậc đại học hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2020 đạt học bổng học kỳ 1 năm học 2021-2022
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp bậc đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2018 và 2019 đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 24/03/2022 10:07
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp bậc đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2018 và 2019 đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022
Danh sách các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021 20/12/2021 15:55
Danh sách các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
Danh sách dự kiến học bổng kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 26/07/2021 16:26
Danh sách dự kiến học bổng kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2021
Dự kiến học bổng học kỳ 2 các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2017-2018-2019 10/06/2021 14:01
Dự kiến học bổng học kỳ 2 các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2017-2018-2019
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 02/04/2021 10:51
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 25/06/2020 15:35
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp hệ chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 08/05/2020 15:39
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp hệ chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên các lớp chính quy trúng tuyển năm 2019 được học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 28/11/2019 16:00
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 23/06/2019 08:47