Học bổng
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 25/06/2020 15:35
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp hệ chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 08/05/2020 15:39
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp hệ chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên các lớp chính quy trúng tuyển năm 2019 được học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 28/11/2019 16:00
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 23/06/2019 08:47
Dự kiến học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 09/04/2019 15:57
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp đại học 2018 hệ chính quy được học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 10/12/2018 16:21
Dự kiến danh sách sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 19/09/2018 10:39
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN CÁC LỚP CHÍNH QUY ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 20/06/2018 08:37
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 24/04/2018 16:03