Văn bản chung
Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 13/11/2018 16:09
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 16/04/2018 11:28
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định 1663/QĐ-ĐHNV ngày 21/12/2015 17/08/2016 10:01
Quyết định 107/QĐ-ĐHNV ngày 17 tháng 02 năm 2016 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời về đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 784/QĐ-ĐHNV ngày 08/7/2015 17/02/2016 14:42
Quyết định về việc ban hành Quy chế sử dụng điện của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 31/12/2015 09:12
Quyết định về việc ban hành Quy chế quy định về quản lý, vận hành khai thác sử dụng mạng thông tin điện tử của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 16/12/2015 15:28
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của một số đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 24/09/2015 09:18
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của một số đơn vị thuộc Trường.
Quyết định ban hành Nội quy Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 26/08/2015 16:32
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản ý của Bộ Nội vụ 17/08/2015 13:46
Quyết định thành lập Khoa Tổ chức xây dựng chính quyền Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 13/08/2015 07:51