Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thông báo tổ chức đăng ký các lớp học phần học kỳ I năm học 2020-2021 và Thời khóa biểu đăng ký các lớp học phần 06/08/2020 09:40
Thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 1 năm học 2019 - 2020 03/06/2020 17:02
Thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 1 năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy 15/05/2020 17:42
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo thời khóa biểu đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy.
Thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2019-2020 15/05/2020 17:05
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 các lớp Đại học liên thông hệ chính quy; Đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 09/04/2020 14:41
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 các lớp Đại học liên thông hệ chính quy; Đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học
Thời khóa biểu học trực tuyến đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy 20/03/2020 15:44
Thời khóa biểu các lớp Đại học, Đại học liên thông chính quy và hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 04/02/2020 15:24
Thời khóa biểu các lớp Đại học, Đại học liên thông chính quy và hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020
Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Đại học hệ chính quy 28/10/2019 21:50
Phòng Quản lý đào tạo đại học thông báo Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp ĐH chính quy
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp đại học liên thông chính quy và các lớp đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 04/09/2019 15:20
Thời khóa biểu đợt 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp đại học chính quy 04/09/2019 15:20