Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông trúng tuyển năm 2017 nhóm 01, 02 và 03 hệ chính quy 23/09/2020 16:06
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông trúng tuyển năm 2017 nhóm 01, 02 và 03 hệ chính quy
Thời khóa biểu học các lớp ĐH, ĐHLT chính quy và hình thức VLVH học kỳ I năm học 2020-2021 16/09/2020 17:18
Phòng Quản lý đào tạo Đại học kính gửi Thời khóa biểu các lớp ĐH, ĐHLT chính quy và hình thức VLVH học kỳ I năm học 2020-2021
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021 07/09/2020 08:17
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo tổ chức đăng ký các lớp học phần học kỳ I năm học 2020-2021 và Thời khóa biểu đăng ký các lớp học phần 06/08/2020 09:40
Thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 1 năm học 2019 - 2020 03/06/2020 17:02
Thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 1 năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy 15/05/2020 17:42
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo thời khóa biểu đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy.
Thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2019-2020 15/05/2020 17:05
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 các lớp Đại học liên thông hệ chính quy; Đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 09/04/2020 14:41
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 các lớp Đại học liên thông hệ chính quy; Đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học
Thời khóa biểu học trực tuyến đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy 20/03/2020 15:44
Thời khóa biểu các lớp Đại học, Đại học liên thông chính quy và hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 04/02/2020 15:24
Thời khóa biểu các lớp Đại học, Đại học liên thông chính quy và hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020