Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Kế hoạch công nhận tốt nghiệp, tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học cho người học ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng hình thức vừa làm vừa học, trúng tuyển năm 2017 15/01/2021 09:13
Thông báo đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021 15/01/2021 07:06
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp Đại học hệ chính quy 28/10/2020 16:58
Phòng Quản lý đào tạo đại học thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp Đại học hệ chính quy
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông trúng tuyển năm 2017 nhóm 01, 02 và 03 hệ chính quy 23/09/2020 16:06
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông trúng tuyển năm 2017 nhóm 01, 02 và 03 hệ chính quy
Thời khóa biểu học các lớp ĐH, ĐHLT chính quy và hình thức VLVH học kỳ I năm học 2020-2021 16/09/2020 17:18
Phòng Quản lý đào tạo Đại học kính gửi Thời khóa biểu các lớp ĐH, ĐHLT chính quy và hình thức VLVH học kỳ I năm học 2020-2021
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021 07/09/2020 08:17
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo tổ chức đăng ký các lớp học phần học kỳ I năm học 2020-2021 và Thời khóa biểu đăng ký các lớp học phần 06/08/2020 09:40
Thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 1 năm học 2019 - 2020 03/06/2020 17:02
Thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 1 năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy 15/05/2020 17:42
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo thời khóa biểu đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy.
Thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2019-2020 15/05/2020 17:05
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2019-2020