Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp đại học liên thông chính quy và các lớp đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 04/09/2019 15:20
Thời khóa biểu đợt 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp đại học chính quy 04/09/2019 15:20
Thời khóa biểu học lại, cải thiện sinh viên năm học 2018-2019 12/07/2019 15:14
Thời khóa biểu học lại, cải thiện sinh viên năm học 2018-2019
Thời khóa biểu các lớp Đại học liên thông chính quy và các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 10/05/2019 14:27
Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 20/04/2019 06:55
Kế hoạch tập huấn phần mềm Quản lý đào tạo 05/04/2019 09:55
Lịch học tiếng hàn 2 và 3 năm học 2018-2019 20/03/2019 13:55
Thời khóa biểu đợt I học kỳ II năm học 2018-2019 các lớp đại học chính quy 22/02/2019 16:31
Thông báo về việc đăng ký lịch học chương trình đào tạo thứ hai (song bằng) trình độ đại học 23/01/2019 15:10
Thời khóa biểu Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 26/10/2018 09:37