Phòng Quản lý Đào tạo
Thời khóa biểu các lớp Đại học trúng tuyển năm 2017 hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018. 21/09/2017 14:35
Thời khóa biểu chính thức 2 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (từ 11/9/2017 - 24/9/2017) 01/09/2017 15:23
Thời khóa biểu chính thức 2 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (từ 11/9/2017 - 24/9/2017), đối với các lớp Đại học chính quy trúng tuyển năm 2017
Thời khóa biểu học lại, học cải thiện điểm tháng 4 năm 2017 28/03/2017 16:31
TKB các lớp đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 từ 06 - 25/2/2017 03/02/2017 10:27
Kế hoạch thi kết thúc học phần thuộc Trung tâm Ngoại ngữ 12/01/2017 14:47
Thời khóa biểu học lại, học cải thiện điểm tháng 2 năm 2017 12/01/2017 09:43
Thời khóa biểu học lại, học cải thiện điểm tháng 1 năm 2017 13/12/2016 16:54
TKB chính thức các lớp Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2014 hệ chính quy học kỳ II năm học 2016 - 2017 09/12/2016 16:10
TKB chính thức đại học, cao đẳng chính quy trúng tuyển năm 2016 chính quy từ 03/10/2016 - 09/10/2016 28/09/2016 15:38
Kế hoạch ôn thi, xét điều kiện dự thi, thi, chấm thi, xét phân loại và công nhận tốt nghiệp lần 2 trình độ cao đẳng khóa 2013 - 2016, đại học khóa 2012 - 2016 hệ chính quy năm 2016 27/07/2016 14:23