Phòng Quản lý Đào tạo
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 đối với các lớp Cao đẳng chính quy trúng tuyển năm 2017 04/10/2017 15:03
TKB học kỳ IV ĐHLT, CĐLT 2015, học kỳ II ĐHLT 2016 02/10/2017 13:53
Phòng Quản lý đào tạo gửi bổ sung Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 của các lớp Đại học trúng tuyển năm 2014, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2015, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2016 02/10/2017 13:42
Thời khóa biểu 3 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (từ 02/10/2017 - 22/10/2017) đối với các lớp Cao đẳng chính quy trúng tuyển năm 2017. 28/09/2017 10:39
Thời khóa biểu các lớp Đại học trúng tuyển năm 2017 hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018. 21/09/2017 14:35
Thời khóa biểu chính thức 2 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (từ 11/9/2017 - 24/9/2017) 01/09/2017 15:23
Thời khóa biểu chính thức 2 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (từ 11/9/2017 - 24/9/2017), đối với các lớp Đại học chính quy trúng tuyển năm 2017
Thời khóa biểu học lại, học cải thiện điểm tháng 4 năm 2017 28/03/2017 16:31
TKB các lớp đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 từ 06 - 25/2/2017 03/02/2017 10:27
Kế hoạch thi kết thúc học phần thuộc Trung tâm Ngoại ngữ 12/01/2017 14:47
Thời khóa biểu học lại, học cải thiện điểm tháng 2 năm 2017 12/01/2017 09:43