Quản trị văn phòng
KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 18/01/2022 18:19
Khoa Quản trị văn phòng là một đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có các tên gọi là “Hành chính văn phòng” (giai đoạn 2001-2004), “Khoa Hành chính văn phòng và Thông tin Thư viện” (giai đoạn 2004 - 2008), “Khoa Quản trị văn phòng” (giai đoạn 2008 đến nay).
Giới thiệu Ngành Quản trị văn phòng - Bậc Đại học 15/04/2020 18:56
Chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về quản trị văn phòng bậc đại học để đảm nhiệm được công việc của chuyên viên làm công tác văn phòng và công việc của người quản lí, phụ trách văn phòng... ...