Quản lý xã hội
Giải mã năng lực số cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 27/04/2022 13:19
Sáng nay, ngày 26/4/2022, tại Hội trường tầng 2, Cơ sở 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã diễn ra buổi nói chuyện Chuyên đề “Kỹ năng số cho bối cảnh chuyển đổi số và vấn đề đặt ra đối với cơ sở đào tạo lĩnh vực Thông tin – Thư viện”. Buổi nói chuyện được tổ chức nhằm cung cấp ...
Thông tin ngành Văn hóa Truyền thông - Bậc đại học 05/04/2020 10:25
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa truyền thông cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lý luận văn hóa học và phương pháp nghiên cứu văn hóa; hiểu biết về văn hóa tộc người, văn hóa lịch sử, văn hóa địa lý, các thành tố và các bình diện của văn hóa ...
Chuyên ngành Văn hóa du lịch - Bậc đại học 05/04/2020 10:03
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa du lịch cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lý luận văn hóa học và phương pháp nghiên cứu văn hóa; hiểu biết về văn hóa tộc người, văn hóa lịch sử, văn hóa địa lý, các thành tố và các bình diện của văn hóa; ...
Giới thiệu ngành Văn hóa học - Bậc đại học 05/04/2020 09:39
Đào tạo người học trình độ đại học ngành Văn hóa học có kiến thức, tư duy lý luận về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, nắm vững hệ thống lý thuyết, phương pháp và kỹ năng nghiên cứu văn hóa. Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, vận dụng được kiến thức, tư duy, kỹ năng và các phương pháp văn hóa ...
Giới thiệu về Khoa Quản lý xã hội 05/04/2020 07:39
Khoa Quản lý xã hội được thành lập theo Quyết định 663/QĐ-ĐHNV ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, trên cơ sở các khoa: Khoa Hành chính văn phòng (2001-2004); Khoa Hành chính văn phòng và Thôngtin thư viện (2004-2008); Khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội (2008 đến ...
Giới thiệu chuyên ngành Quản trị thông tin - Bậc đại học (Thuộc ngành Thông tin - Thư viện) 04/04/2020 16:47
Đào tạo sinh viên đại học chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin - thư viện có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học thông tin - thư viện, quản trị thông tin; cùng kiến thức và thực tiễn về chính trị, kinh tế, ...
Giới thiệu ngành Thông tin - Thư viện - Bậc đại học 04/04/2020 16:40
Đào tạo sinh viên đại học ngành Thông tin - thư viện có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học thông tin - thư viện; cùng kiến thức và thực tiễn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có hên quan; có kỹ năng thực hành; có khả năng ...
Giới thiệu chuyên ngành Quản lý di sản và phát triển du lịch - Bậc Đại học (Thuộc ngành Quản lý văn hóa) 04/04/2020 16:12
Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý văn hóa, quản lý di sản văn hóa, kiến thức về du lịch để tổ chức, điều hành các hoạt động kiểm kê xếp hạng phát huy các giá trị di sản văn hóa phục ...
Giới thiệu ngành Quản lý văn hóa - Bậc Đại học 04/04/2020 16:06
Đào tạo sinh viên ngành Quản lý văn hóa có kiến thức, tư duy lý luận về văn hóa và Quản lý văn hóa, nắm vững hệ thống lý thuyết, phương pháp và kỹ năng kỹ năng cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tồ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ...