Khoa học Chính trị
Thông tin về ngành học Chính trị học và Chính sách công 06/04/2020 20:34
Khoa Khoa học chính trị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay đang được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành đào tạo: - Trình độ Thạc sĩ: Ngành Chính sách công; - Trình độ đại học: Chính trị học và Chính sách công
Giới thiệu Khoa Khoa học chính trị 04/04/2020 10:25
Khoa Khoa học chính trị là đơn vị thuộc trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc lĩnh vực chính trị học, Chính sách công, tôn giáo ...