Trung tâm Tin học Ngoại ngữ
Giới thiệu ngành Hệ thống thông tin 05/04/2020 09:23
Đào tạo người học trình độ đại học Hệ thống thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin; Có khả năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực ngành nội vụ ...
THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ 13/01/2013 23:27
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 1447/QĐ-ĐHNV ngày 19 tháng 7 năm 2018 tiền thân là việc sát nhập hai Trung tâm Tin học và Trung tâm Ngoại ngữ.