Công đoàn
Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 20/01/2019 22:18
Ngày 18/01/2019, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai công tác Công đoàn năm 2019.