Khảo thí - BĐCL
Thông báo nộp bài tập lớn các lớp đại học liên thông hệ chính quy 24/04/2020 15:15
Thông báo nộp bài tập lớn các lớp đại học liên thông hệ chính quy
Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục công tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2019 30/03/2020 12:12
Thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016-2020" Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ...
Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 24/12/2019 16:29
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo bản chính thức Báo cáo tự đánh giá năm 2019
Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 12/12/2019 14:23
Sáng 12/12/2019, tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm ĐCLGD-ĐHQGHN) và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ký kết biên bản khảo sát sơ bộ về kiểm định chất lượng giáo dục ...
Báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học năm 2019 05/12/2019 09:13
Phòng Khảo thí và BĐCL đã tổng hợp báo cáo tự đánh giá lần thứ 3 sau khi thẩm định và tổng hợp danh mục minh chứng, đề nghị Ban thư ký, Ban Biên tập, các trưởng nhóm, các thành viên chuyên trách rà soát và bổ sung thông tin còn thiếu trong báo cáo và minh chứng.
Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các văn bản liên quan 12/08/2019 14:49
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Ban thư ký và Kế hoạch tự đánh giá 12/08/2019 14:08
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Quyết định thành lập Ban thư ký, Nhóm chuyên gia tư vấn và các tiểu ban, nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục
Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 13/12/2013 17:03
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hiện tại đang hoạt động trong Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng 13/12/2013 16:48