Khảo thí - BĐCL
Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các văn bản liên quan 12/08/2019 14:49
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Ban thư ký và Kế hoạch tự đánh giá 12/08/2019 14:08
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Quyết định thành lập Ban thư ký, Nhóm chuyên gia tư vấn và các tiểu ban, nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục
Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 13/12/2013 17:03
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hiện tại đang hoạt động trong Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng 13/12/2013 16:48