Sinh viên
Thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, tháng 5/2018 01/06/2018 10:01
Quyết định đình chỉ học tập và đình chỉ thi 30 ngày đối với 150 sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tại Trường do không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, lệ phí cho Trường 31/05/2018 15:53
Thông báo dự kiến kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, trúng tuyển năm 2016, 2017. 31/05/2018 10:25
Quyết định sóa tên sinh viên 22/05/2018 14:26
Công bố danh sách điểm phúc khảo tuyển sinh Đại học quản lý nhà nước hình thức vừa làm vừa học tại tỉnh Kiên Giang. 15/05/2018 08:53
Thông báo cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy 18/04/2018 13:41
Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho học sinh sinh viên học kì I, năm học 2017 - 2018 09/04/2018 09:49
Quyết định xóa tên một số sinh viên thuộc lớp đại học, đại học liên thông hệ chính quy 15/03/2018 17:09
Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm 2018 22/02/2018 09:29
Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2017 - 2017 đối với các lớp Đại học chính quy khóa học 2014 - 2018, các lớp Cao đẳng chính quy khóa học 2015 - 2018 11/01/2018 16:33