Viên chức
Triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 28/10/2020 14:46
Thực hiện Công văn số 480/PC ngày 12/10/2020 của Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ về việc “Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp“. Phòng Tổ chức cán bộ gửi đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nội dung (văn bản đính kèm). Đề nghị Trưởng ...
Thông báo Thống kê khối lượng giờ giảng năm học 2018 - 2019 06/09/2019 09:02
Tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị 28/09/2013 09:18
Để hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Nhà trường, trong cuộc họp sáng ngày 27/09/2013, với sự có mặt của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc, Trường đại học Nội vụ Hà Nội đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm 08 Trưởng, Phó các đơn vị.
Điểm báo tuần 5 - 12/04/2013 17/04/2013 14:37
Công văn về việc đăng ký các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014 03/04/2013 11:43
Xin ý kiến góp ý vào Dự thảo lần 2 Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trường ĐHNV. 27/03/2013 13:54
Căn cứ góp ý các đơn vị và kết luận của Chủ toạ cuộc họp góp ý dự thảo quy chế thanh tra ngày 20/3/2013
Quy tắc ứng xử của cán bộ công - viên chức Bộ Nội vụ 02/03/2013 11:21
    Quyết định số 1354/QĐ-BNV ngày 22/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ