Sinh viên - Học viên
Quyết định Khen thưởng học viên lớp Đại học Lưu trữ học 14A, hệ vừa học vừa làm vừa học, đạt danh hiệu học viên khá tiêu biểu, Khóa học 2014-2018 20/03/2018 16:44
Quyết định khen thưởng học viên các lớp Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học đạt danh hiệu học viên giỏi, khóa học 2015-2017 12/03/2018 16:04
Quyết định xóa tên một số sinh viên 25/01/2018 08:47
Đình chỉ học tập, kiến tập, thực tập và đình chỉ thi 30 ngày đối với 96 học viên các lớp hệ VLVH đang học tại Trường do không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, lệ phí 23/01/2018 07:39
Quyết đinh hỗ trợ học sinh có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập Khóa học 2015-2017 Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP.Hồ Chí Minh 13/12/2017 10:11
Quyết định khen thưởng học sinh các lớp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh khá tiêu biểu, khóa học 2015-2017 13/12/2017 10:00
Kỷ luật sinh viên Nguyễn Thu Trà, lớp Đại học liên thông Quản lý nhà nước 16A hệ chính quy, khóa học 2016-2018 05/12/2017 15:54
Xóa tên sinh viên Trần Trung Thái, lớp đại học Quản lý nhà nước 15D 30/11/2017 17:47
Khen thưởng học viên các lớp Đại học liên thông Lưu trữ học, hệ vừa làm vừa học 30/11/2017 17:39
Xóa tên sinh viên Lê Văn Phú, lớp đại học Quản trị văn phòng 17A hệ chính quy khóa 2017-2021 30/11/2017 17:37