Khoa quản lý xã hội
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất các lớp Đại học liên thông, hệ Chính quy, khóa 2016 - 2018 22/05/2018 08:23
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kỳ phụ học phần Giáo dục thể chất các lớp Đại học liên thông Chính quy khóa 2015-2017, Khóa 2014-2016 06/12/2017 17:03
Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất các lớp Đại học khóa 2013 - 2017 và Cao đẳng khóa 2014 - 2017 hệ chính quy 25/11/2016 17:45
Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng các lớp đại học hệ chính quy khóa 2015 - 2019, cao đẳng hệ chính quy khóa 2015 - 2018 09/06/2016 14:36
Kế hoạch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất lần II các lớp Đại học khóa 2012 - 2016 và Cao đẳng khóa 2013 - 2016 hệ chính quy 06/01/2016 08:06
Danh sách điều kiện dự thi cấp chứng chỉ giáo dục thể chất bậc Đại học hệ chính quy khóa 2012-2016 và bậc Cao đẳng chính quy khóa 2013-2016 23/11/2015 13:26
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi học kỳ môn Giáo dục thể chất lần II lớp Trung cấp Văn thư Lưu trữ K14A, Trung cấp Hành chính Văn phòng K14A khóa 2014 - 2016 hệ Chính quy 05/11/2015 08:00
Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp Cao đẳng nghề khóa 2013 - 2016 và 2014 - 2017, Trường ban hành Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi học kỳ môn Giáo dục thể chất.
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi học kỳ môn Giáo dục thể chất lần I lớp Cao đẳng nghề Văn thư hành chính K14A khóa 2014 - 2017 21/09/2015 16:59
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi học kỳ môn Giáo dục thể chất lần II lớp Trung cấp Văn thư Lưu trữ K14A, Trung cấp Hành chính Văn phòng K14A khóa 2014 - 2016 hệ Chính quy 17/08/2015 13:43
Đăng ký học lại, học bổ sung môn GDQP - AN cho sinh viên 12/06/2015 17:24
Khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội thông báo sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, Cao đẳng hệ chính quy, Trung cấp hệ chính quy và Cao đẳng nghề hệ chính quy chưa học hoặc nợ môn GDQP - AN đăng ký học bổ sung, học lại.