Khoa quản lý xã hội
Thông báo kết quả đăng ký học phần và thời gian, địa điểm bàn giao sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy đi học Giáo dục quốc phòng và an ninh 13/01/2020 16:35
Thông báo kết quả đăng ký học phần và thời gian, địa điểm bàn giao sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy đi học Giáo dục quốc phòng và an ninh
Kế hoạch tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2019 20/12/2019 14:51
Kế hoạch tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2019
Thông báo đăng ký học, học lại học phần GDQPAN cho sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016,2017 và 2018 20/12/2019 14:50
Thông báo đăng ký học, học lại học phần GDQPAN cho sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016,2017 và 2018
Thông báo kết quả đăng ký học phần và thời gian, địa điểm bàn giao sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng và Đại học liên thông hệ chính quy đi học Giáo dục quốc phòng - an ninh 05/07/2019 17:28
Thông báo tổ chức học lại, học bổ sung môn học GDQPAN cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng và Đại học liên thông hệ chính quy các khóa 11/06/2019 13:48
Thông báo tổ chức học lại, học bổ sung môn học GDQPAN
Kế hoạch tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các lớp Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy, trúng tuyển năm 2018 11/06/2019 13:48
Kế hoạch tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất các lớp Đại học liên thông, hệ Chính quy, khóa 2016 - 2018 22/05/2018 08:23
Từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2013 18/11/2013 08:22
Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2013 15/11/2013 09:19
Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2013 14/10/2013 10:31