Chương trình - Kế hoạch
Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 20/11/2020 16:35
Ngày 16/11/2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ra Quyết định số 2610/QĐ-ĐHNV ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường
Đề án mở mã ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 16/09/2020 17:35
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quyết định xây dựng đề án mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ đại học, với 02 chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch và Biên-phiên dịch