Ba công khai
Đề án Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 16/04/2018 13:46
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 21/01/2018 20:38
Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017 09/03/2017 09:57
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 09/02/2017 08:57
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Báo cáo công khai năm học 2014 - 2015 28/11/2014 16:22
Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai năm học 2014-2015, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo công khai năm học 2014-2015.
Tổng hợp chuẩn đầu ra 13/12/2013 17:07