Ba công khai
Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022 26/05/2022 20:24
Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022
Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành lưu trữ học 19/11/2021 15:14
Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành lưu trữ học
Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2021 - 2022 01/11/2021 14:37
Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2021 - 2022
Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 07/04/2021 17:01
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là nơi đào tạo nhiều hình thức, đa ngành, đa lĩnh vực, theo định hướng ứng dụng, đồng thời nghiên cứu và chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành Nội vụ, nền công vụ của đất nước và hội nhập quốc tế. ...
Đề án mở ngành Kinh tế; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19/02/2021 12:01
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công khai 02 đề án mở mã ngành đào tạo: Kinh tế; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021 27/08/2020 15:29
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 và kế hoạch thực hiện Quy ...
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 20/11/2019 10:40
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020
Công khai chuẩn đầu ra 11 chương trình Đào tạo trình độ Đại học năm 2019 10/09/2019 21:41
Công khai chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Đại học 11 chương trình ban hành năm 2019 của trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 04/07/2019 08:16
Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017
Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 04/07/2019 08:16
Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016