Ba công khai
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021 27/08/2020 15:29
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 và kế hoạch thực hiện Quy ...
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 20/11/2019 10:40
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 10/09/2019 21:41
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020
Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 04/07/2019 08:16
Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017
Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 04/07/2019 08:16
Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016
Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 29/06/2019 09:11
Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019
Văn bản số 1825 ĐHNV - ĐTĐH V/v báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2017-2018 22/10/2018 16:29
Quyết định về việc công bố công khai dự toán và tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 07/06/2018 15:10
Đề án Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 16/04/2018 13:46
Tổng hợp chuẩn đầu ra 13/12/2013 17:07